Jestem przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą jako osoba fizyczna. Korzystam z opodatkowania na zasadach ogólnych i prowadzę księgę przychodów i rozchodów. Ten rok był dla mojej firmy bardzo pomyślny i udało mi się wypracować znaczny zysk, ale to oznacza, że zapłacę wysoki podatek dochodowy. Wolałbym kupić coś przydatnego dla mojego przedsiębiorstwa i dzięki temu – w rezultacie – obniżyć podatek do zapłacenia. Jakich zakupów mogę jeszcze dokonać i jak je rozliczyć – pyta pan Stanisław
Choć do zakończenia roku pozostało niewiele czasu, to można go wykorzystać dla dokonania zakupów wielu przydatnych przedsiębiorcy rzeczy lub usług. Planując takie wydatki, należy oczywiście uwzględnić rzeczywiste potrzeby firmy i możliwości finansowe jej właściciela.
Pod koniec roku przedsiębiorca może zamówić prenumeratę fachowych czasopism przydatnych w prowadzeniu firmy, ma również prawo kupić usługi rozliczane w formie rocznego abonamentu np. licencje na oprogramowanie komputerowe lub usługi informatyków. Może też zwrócić się o porady lub ekspertyzy prawne związane z prowadzoną działalnością do adwokata, radcy prawnego lub doradcy podatkowego. Jeżeli taka fachowa pomoc jest związana z funkcjonowaniem firmy, to wydatki na ten cel zaliczy do kosztów. Przedsiębiorca korzystający z finansowania zewnętrznego może z góry uregulować odsetki od pożyczki lub kredytu i zapłacone zaliczyć do kosztów podatkowych. Nic nie stoi także na przeszkodzie, żeby w ostatnich tygodniach roku podpisać umowę leasingu operacyjnego i opłatę wstępną w całości uwzględnić w kosztach podatkowych.
Pod koniec roku można ubezpieczyć mienie służące działalności gospodarczej: pojazdy, budynki, maszyny. Wydatki związane z ubezpieczeniem są do rozliczenia przez przedsiębiorców podlegających ustawie o PIT, którzy korzystają z podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Jednak sposób rozliczeń zależy od tego, czy przedsiębiorca stosuje metodę kasową czy memoriałową (różnice w przykładzie nr 1).
Konkretne korzyści może również przynieść zakup – na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej – rzeczy o wartości nieprzekraczającej 3,5 tys. zł. Wydatki poniesione na ich nabycie stanowią wówczas koszty uzyskania przychodów w miesiącu oddania ich do używania. Przedsiębiorca może zatem kupić potrzebne mu komputery, drukarki, narzędzia, urządzenia, meble biurowe, telefony lub faksy. Ważne jest przy tym to, żeby były one wykorzystane w prowadzonej działalności gospodarczej w celu osiągnięcia przychodów. Jeżeli zatem takie dobra będą kupione w grudniu tego roku i również w tym miesiącu oddane do używania, mogą zostać uwzględnione w kosztach firmy i ostatecznie obniżyć roczny podatek dochodowy (rozliczenie w przykładzie nr 2).
Jednak bez wątpienia największe możliwości obniżenia rocznego PIT do zapłacenia daje jednorazowy odpis amortyzacyjny. Mogą jednak z niego skorzystać tylko tzw. mali podatnicy i ci, którzy – mówiąc najogólniej – rozpoczęli prowadzenie działalności. Małym podatnikiem jest ten, u którego wartość przychodu brutto ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1,2 mln euro. Przeliczenia tej kwoty dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1 tys. zł. Limit na 2014 rok wynosi 5 mln 68 tys. zł.
Mali podatnicy i rozpoczynający działalność mogą dokonać jednorazowo odpisu amortyzacyjnego od wartości początkowej środków trwałych zaliczonych do grupy 3–8 Klasyfikacji Środków Trwałych, z wyłączeniem samochodów osobowych. Są do tego uprawnieni w roku podatkowym, w którym te rzeczy zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, jednak do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym równowartości kwoty 50 tys. euro łącznej wartości tych odpisów amortyzacyjnych. Po przeliczeniu wynosi to 211 tys. zł. W ramach tego limitu można kupić i jednorazowo zamortyzować:
● kotły i maszyny energetyczne;
● maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania;
● maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne;
● urządzenia techniczne; środki transportu (z wyjątkiem aut osobowych;
● narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie.
(Zakup w celu skorzystania z jednorazowej amortyzacji – przykład nr 3).
PRZYKŁADY
1. Rozliczenie wydatków na ubezpieczenie
Przedsiębiorca zdecydował, że ubezpieczy firmowe mienie 3 grudnia 2014 r. Taka data widnieje na polisie ubezpieczeniowej. W sumie składka na ubezpieczenie wynosi 7,2 tys. zł. Ubezpieczenie dotyczy okresu od 3 grudnia 2014 r. do 2 grudnia 2015 r. Gdy przedsiębiorca korzystający z podatkowej księgi przychodów i rozchodów stosuje metodę kasową, to całą kwotę wynoszącą 7,2 tys. zł może uwzględnić pod datą 3 grudnia 2014 r. Jeżeli stosuje metodę memoriałowa, to przy rozliczaniu wspomnianego wydatku na ubezpieczenie powinien dokonać innych zapisów – do kosztów 2014 r. zaliczy jedną dwunastą z 7,2 tys. zł, czyli 600 zł. Pozostała część, a więc 6,6 tys. zł, będzie mogła być uwzględniona w kosztach dopiero w styczniu 2015 r.
Ponadto istnieje również możliwość rozliczenia w podatkowej księdze przychodów i rozchodów kosztów polisy ubezpieczeniowej dotyczącej 2014 roku w okresach miesięcznych. Wówczas będzie to miesięczna kwota 600 zł od grudnia 2014 r. do listopada 2015 r.
2. Nabycie sprzętu komputerowego
Przedsiębiorca jako osoba fizyczna prowadzi działalność gospodarczą polegającą na doradzaniu firmom, jak zdobywać wsparcie finansowe na realizację zamierzeń biznesowych i pisaniu odpowiednich wniosków. Korzysta z opodatkowania na zasadach ogólnych PIT i prowadzi księgę przychodów i rozchodów. W dniu 5 grudnia tego roku nabył zestaw komputerowy (komputer, monitor, mysz komputerowa, klawiatura i drukarka), za który zapłacił 3345 zł. Otrzymał na wszystko faktury. Sprzęt komputerowy od razu – czyli w grudniu – zaczął wykorzystywać w prowadzonej działalności dla osiągnięcia przychodów.
Oznacza to, że przedsiębiorca może zaliczyć zakup zestawu komputerowego do kosztów uzyskania przychodów bieżącej działalności gospodarczej w miesiącu oddania go do używania (w grudniu 2014 roku). Wartość wymienionych rzeczy nie przekracza bowiem 3,5 tys. zł.
3. Jednorazowa amortyzacja
Przedsiębiorca jest małym podatnikiem w myśl przepisów ustawy o PIT. Z podatku rozlicza się na zasadach ogólnych. Prowadzi podatkową księgę przychodów i rozchodów. Uznał, że w firmie potrzebny będzie samochód ciężarowy. Kupił pojazd 6 grudnia 2014 roku za 168 tys. zł. Otrzymał fakturę. Ponieważ samochód od razu został wprowadzony do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, więc przedsiębiorca może skorzystać z jednorazowej amortyzacji (nie podlegają jej tylko samochody osobowe). Pojazd kupiony przez przedsiębiorcę mieści się w jednej z grup Klasyfikacji Środków Trwałych oznaczonej numerem 7 – środki transportu.
Podstawa prawna
Art. 22f ust. 3, art. 22k ust. 7–9 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.). Rozporządzenie ministra finansów z 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1037). Rozporządzenie Rady Ministrów z 10 grudnia 2010 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) (Dz.U. nr 242, poz. 1622).