Można amortyzować znak towarowy zgłoszony, lecz jeszcze nieobjęty ochroną na podstawie decyzji Urzędu Patentowego – orzekł WSA w Krakowie.

Spór dotyczył spółki, która otrzymała w darowiźnie znak towarowy oraz wzory przemysłowe i użytkowe, zanim jeszcze Urząd Patentowy przyznał prawa ochronne do nich.
Wspólnicy uważali, że nie jest to przeszkodą do amortyzacji. Powoływali się na art. 22b ust. 1 pkt 6 ustawy o PIT, który mówi o amortyzacji praw określonych w ustawie – Prawo własności przemysłowej (Dz.U. z 2003 r. nr 119, poz. 1117, ze zm.). Z przepisu tego wynika jedynie, że prawa te musiały zostać nabyte, muszą nadawać się do gospodarczego wykorzystania w dniu przyjęcia do używania, muszą być wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane przez niego do odpłatnego używania, a przewidywany okres ich używania ma przekraczać rok.
Izba skarbowa nie zgodziła się ze wspólnikami. Stwierdziła, że znaki towarowe oraz wzory użytkowe i przemysłowe, które w momencie nabycia znajdują się jeszcze w trakcie procedury rejestracji w Urzędzie Patentowym, nie mogą zostać uznane w myśl art. 22b ust. 1 pkt 6 za wartości niematerialne i prawne podlegające amortyzacji.
Amortyzowane mogą być wyłącznie te prawa, które na dzień nabycia zostały już objęte szczególną ochroną prawną na warunkach określonych w prawie własności przemysłowej – stwierdziła izba. Dlatego uznała, że mogą to być wyłącznie prawa potwierdzone odpowiednimi dokumentami wydanymi przez Urząd Patentowy (tj. decyzjami i świadectwami). Skoro prawa ochronne i prawa z rejestracji zostaną nadane dopiero po otrzymaniu przez spółkę darowizny, to nie można uznać, że nabyła je ona w rozumieniu art. 22b ust. 1 ustawy o PIT. Nabyte zostały bowiem jedynie „prawa do uzyskania” praw ochronnych – stwierdziła izba.
Jej interpretację uchylił krakowski WSA. Odwołując się do ustawy – Prawo własności przemysłowej, wskazał, że procedura uzyskiwania prawa ochronnego obejmuje również instytucję prawa ze zgłoszenia. Samo zgłoszenie gwarantuje już pewną ochronę, a w pojęciu „nabyte” może mieścić się również uzyskanie przez spółkę prawa ze zgłoszenia – uznał WSA. Nie można zatem w takiej sytuacji odmówić spółce prawa do amortyzacji – stwierdził.
Podobnie orzekły: NSA w wyrokach z 30 stycznia 2014 r. (sygn. II FSK 400/12) i 8 października 2013 r. (sygn. akt II FSK 2812/11), WSA w Poznaniu 4 czerwca 2014 r. (sygn. akt I SA/Po 1276/13) oraz WSA w Lublinie 19 grudnia 2013 r. (sygn. akt I SA/Lu 1107/13),
Wyrok nie jest prawomocny. Procedura uzyskiwania prawa ochronnego obejmuje również zgłoszenie
ORZECZNICTWO
Wyrok WSA w Krakowie z 14 listopada 2014 r., sygn. akt I SA/Kr 1120/14. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia