Resort finansów przygotuje wytyczne dotyczące wartości niematerialnych i prawnych w transakcjach pomiędzy podmiotami powiązanymi
Poinformowała o tym Monika Laskowska, zastępca dyrektora w departamencie podatków dochodowych w Ministerstwie Finansów podczas konferencji dotyczącej cen transferowych zorganizowanej przez Stowarzyszenie Centrum Cen Transferowych (www.cct.org.pl).
Reklama
Resort nie wyklucza także zmian w przepisach, w tym również w zakresie dokumentacji cen transferowych. Ma to związek z opublikowanymi już wskazówkami Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). Na razie były one częściowe, ponieważ prace nad nimi są kontynuowane.

Reklama
– Część wytycznych jest uzależniona od wyników prac dotyczących własności dóbr niematerialnych, ryzyk oraz tzw. recharakteryzacji transakcji – poinformowała Melinda Brown, przedstawiciel Komitetu ds. Podatkowych przy OECD.
Rozwiązania dla grup
We wrześniu br. OECD zaktualizowała wytyczne dla przedsiębiorstw wielonarodowych. Melinda Brown zaprezentowała przykłady, przedstawiające rozwiązania w zakresie ustalania cen transakcyjnych z uwzględnieniem korzyści z lokalizacji czy synergii grupowych.
Jeden z przykładów dotyczył spółek powiązanych chcących pożyczyć z banku 50 mln dol. Spółka matka posiadała rating AAA, a spółka córka – BAA. W efekcie bank był w stanie udzielić pożyczki matce na 4 proc., a córce na 5 proc. Jeśli jednak spółka matka udzieliłaby gwarancji spółce córce, ta dostałaby kredyt oprocentowany w wysokości 4 proc. Na potrzeby ustalania cen transferowych należy więc przyjąć, że spółka córka zapłaci matce opłatę gwarancyjną, w związku z czym wynagrodzenie spółki matki nie powinno przekraczać 1 pkt proc. kwoty pożyczki – wyjaśniła Melinda Brown. Dodała, że opłatę tę trzeba uwzględnić przy ustalaniu cen transakcyjnych.
Korzyści z lokalizacji
Na badanie i ewentualne opodatkowanie korzyści z cen transferowych pozwalają wytyczne OECD. Z definicji, która się w nich znajduje, wynika, że korzyścią są oszczędności uzyskiwane przez międzynarodowe przedsiębiorstwo w wyniku przeniesienia działalności z lokalizacji o wysokich kosztach (np. pracy) do miejsca o niskich kosztach produkcji.
Są one również w kręgu zainteresowań polskiego fiskusa.
– Premia wynikająca ze zmiany lokalizacji nie jest dodatkowym źródłem przychodów. Pojawia się jednak pytanie, do którego państwa należy przypisać tego typu oszczędności – wskazała Monika Laskowska. Dodała, że powinny to ustalać między sobą administracje podatkowe państw, na terenie których przedsiębiorstwo międzynarodowe prowadzi działalność. – Ocena korzyści związanych z lokalizacją zależy od wielu czynników, a rozmowy o tym, czy i jaka część zysku przypada danej jurysdykcji, są bardzo trudne – przyznała.
Wyjaśniła, że analiza korzyści lokalizacyjnych musi być pełna, przykładowo musi uwzględniać takie elementy, jak zwiększenie kosztów dostawy energii. Ich określeniem powinny być zainteresowane także podmioty powiązane, ale ciężar przeprowadzenia analizy korzyści spoczywa na administracji podatkowej.
– Ministerstwo w ramach procedury uprzednich porozumień cenowych stara się identyfikować tego typu zdarzenia – poinformowała Monika Laskowska.
Takich analiz jest jednak niewiele i dlatego – dodała – resort nie jest obecnie w stanie wydać np. ogólnych wytycznych dotyczących oszczędności kosztowych wynikających z lokalizacji.