Wsparcie dla pracowników będących Ukraińcami może być pod wieloma względami zwolnione z podatku do wysokości limitów przewidzianych w ustawie o PIT.

Nie brakuje jednak apeli wzywających rząd do likwidacji chociaż części z tych limitów, tak aby pomoc dla Ukraińców popłynęła szerszym strumieniem.
Firmy mogą pracownikom, również tym, którzy pochodzą z Ukrainy, wypłacić świadczenia rzeczowe i pieniężne z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Takie świadczenia, w całości sfinansowane z zfśs, są zwolnione z podatku dochodowego do 2 tys. zł rocznie, co oznacza, że otrzymujący nie płacą od nich podatku w Polsce.
Zwolnienie wynika z art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o PIT. Co prawda przepis ten mówi o limicie 1 tys. zł rocznie, ale obecnie jest on dwukrotnie wyższy ze względu na pandemię koronawirusa. Taki podwyższony do 2 tys zł. limit będzie obowiązywał do końca roku podatkowego następującego po roku, w którym zostanie odwołany stan epidemii COVID-19. Wynika to z art. 52l pkt 3 ustawy o PIT.
Trzeba tylko pamiętać, że do świadczeń rzeczowych zwolnionych z podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o PIT nie są zaliczane bony, talony i inne znaki, uprawniające do ich wymiany na towary lub usługi.
Dodajmy, że zgodnie z art. 2 pkt 5 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 746 ze zm.) z pomocy mogą skorzystać nie tylko obecni, lecz także byli pracownicy, rodziny jednych i drugich, a także emeryci, renciści oraz inne osoby, którym pracodawca przyznał w regulaminie prawo do korzystania ze świadczeń ZFŚS.
Firmy mogą też wypłacić pracownikom zapomogi związane z indywidualnymi zdarzeniami losowymi, klęskami żywiołowymi, długotrwałą chorobą lub śmiercią. Takie zapomogi są zwolnione z podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 26 ustawy o PIT:
  • niezależnie od ich wysokości – jeśli wypłata jest z funduszu socjalnego, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
  • do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 10 tys. zł – jeśli wypłata pochodzi z innych źródeł, a więc np. środków obrotowych firmy.
W tym drugim przypadku zasadniczo zwolnienie wynosi 6 tys. zł, ale ze względu na pandemię koronawirusa limit ten został podwyższony do 10 tys. zł. W takiej wysokości będzie on obowiązywał do końca roku podatkowego, w którym zostanie odwołany stan epidemii ogłoszony z powodu COVID-19 (zgodnie z art. 52l pkt 2 ustawy o PIT).