Chodziło o spółkę deweloperską, która sprzedając budynek, udzieliła kupującemu gwarancji jakości i usunięcia ewentualnych wad tej nieruchomości. W trakcie użytkowania budynku nabywca stwierdził wady dotyczące okien i fasady budynku. Sprawa trafiła do arbitrażu i ostatecznie zakończyła się zawarciem porozumienia między stronami.
Na tej podstawie nabywca zrzekł się wszelkich roszczeń wobec spółki w zamian za określone wynagrodzenie. Zastrzeżono przy tym, że ugodowe zakończenie sporu nie oznacza uznania przez żadną ze stron ich roszczeń za zasadne.