Podatnik prowadzi sklep internetowy i zamawiane przez klientów towary wysyła m.in. do paczkomatów. Czy taka sprzedaż korzysta ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania przy zastosowaniu kas rejestrujących ze względu na otrzymanie całości zapłaty na rachunek bankowy?

Na podstawie par. 2 ust. 1 w zw. z poz. 36 załącznika do rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku ewidencjonowania zwolniono z tego obowiązku dostawę towarów w systemie wysyłkowym, jeżeli dostawca towaru otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana (dane nabywcy, w tym jego adres). Warunki tego zwolnienia mogą być spełnione również w przypadku wysyłki towarów firmą kurierską do wskazanego przez nabywcę paczkomatu. W szczególności stanowisko takie reprezentują organy podatkowe, czego przykładem mogą być interpretacje indywidualne dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 6 sierpnia 2019 r. (nr 0113-KDIPT1-3.4012.345.2019.2.JM), z 5 lis topada 2019 r. (nr 0114-KDIP1-3.4012.423.2019.2.JG) oraz z 16 lutego 2021 r. (nr 0111-KDIB3-2.4012. 903.2020.2.AZ).
Jak czytamy w ostatniej z tych interpretacji, „jak wskazano we wniosku, sprzedaż będzie prowadzona wyłącznie w systemie wysyłkowym za pośrednictwem kuriera (…) oraz paczkomatów (…). Wnioskodawca ma zatem prawo korzystać ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej sprzedaży towarów (innych niż wymienione w par. 4 rozporządzenia) w systemie wysyłkowym na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych w myśl par. 2 ust. 1 w zw. z poz. 36 załącznika do rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących”.
Powoduje to, że wskazane na wstępie zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania ma również zastosowanie w przypadku dostaw towarów wysyłanych do nabywców do wskazanego przez nich paczkomatu. Oczywiście dotyczy to wyłącznie dostaw towarów, które nie są wymienione w par. 4 ust. 1 rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku ewidencjonowania jako towary niekorzystające ze zwolnień z obowiązku ewidencjonowania (a więc podlegające bezwzględnemu obowiązkowi ewidencjonowania).
Podstawa prawna
par. 2 ust. 1, par. 4 ust. 1, poz. 36 załącznika do rozporządzenia ministra finansów z 28 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. poz. 2519; ost.zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 1256)
art. 111 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2021 r. poz. 685; ost.zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 2105