Można doręczyć decyzję lub postanowienie drogą tradycyjną, jeśli pełnomocnik podatnika nie dopełnił wymogów i zamiast złożyć wniosek o doręczanie pism drogą elektroniczną za pośrednictwem ePUAP, podał adres e-mail – orzekł NSA.

Chodziło o spółkę, której pełnomocnik wskazał jako adres do doręczeń adres e-mail. Mimo to wójt gminy wysłał decyzję wymiarową w sprawie podatku od nieruchomości w papierowej formie za pośrednictwem Poczty Polskiej. Stwierdził bowiem, że podany adres e-mail nie spełnia wymogów niezbędnych do doręczania pism drogą elektroniczną.
Gdy spółka nie zapłaciła podatku, wójt nadał swojej decyzji rygor natychmiastowej wykonalności, a następnie wystawił tytuł wykonawczy i przesłał go do urzędu skarbowego, by ten ściągnął należność.
Spółka kwestionowała doręczenie decyzji wymiarowej i postanowienia o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności. Uważała, że skoro pełnomocnik złożył wniosek o korespondencję elektroniczną, to obowiązkiem organu było doręczanie pism wyłącznie w formie elektronicznej.
Organy II instancji uznały, że pisma zostały doręczone spółce prawidłowo, a WSA w Warszawie zgodził się z nimi, że pełnomocnik postąpił nieprawidłowo, podając jako adres do doręczeń adres e-mail. Zwrócił zarazem uwagę na to, że w sprawie bezsporne było, iż spółka odebrała decyzję wymiarową wójta i postanowienie o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności. Nie została więc pozbawiona prawa do odwołania, z którego zresztą skorzystała.
Zdaniem sądu sama postawa spółki w toku postępowania podatkowego nakierowana była co najmniej na opóźnianie w wyjaśnianiu sprawy. Takie działania mogły wynikać z przyjętej taktyki procesowej, tj. doprowadzenia do przedawnienia zobowiązania podatkowego – stwierdził WSA (sygn. akt III SA/Wa 2362/20).
Podobnie orzekł Naczelny Sąd Administracyjny. Jak wyjaśnił sędzia Dominik Gajewski, organ mógł odmówić doręczenia pism pełnomocnikowi w drodze elektronicznej, bo pełnomocnik nie złożył podania za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej na platformie ePUAP.

orzecznictwo

Wyrok NSA z 9 grudnia 2021 r., sygn. akt III FSK 4438/21. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia