Chodziło o spółkę, której pełnomocnik wskazał jako adres do doręczeń adres e-mail. Mimo to wójt gminy wysłał decyzję wymiarową w sprawie podatku od nieruchomości w papierowej formie za pośrednictwem Poczty Polskiej. Stwierdził bowiem, że podany adres e-mail nie spełnia wymogów niezbędnych do doręczania pism drogą elektroniczną.
Gdy spółka nie zapłaciła podatku, wójt nadał swojej decyzji rygor natychmiastowej wykonalności, a następnie wystawił tytuł wykonawczy i przesłał go do urzędu skarbowego, by ten ściągnął należność.