Tylko czynności wykonywane na etapie zawarcia umowy ubezpieczenia mieszczą się w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.

Spór dotyczył tego, czy czynności wykonywane przez pośrednika już po zawarciu umowy ubezpieczenia, związane z obsługą bieżących umów, wchodzą w zakres usług pośrednictwa ubezpieczeniowego zwolnionych z VAT.
Spółka świadcząca usługi leasingu planowała uzyskać status agenta ubezpieczeniowego. Na podstawie umów z zakładami ubezpieczeniowymi zamierzała świadczyć kompleksową usługę, na którą składać się miało się m.in.: wydawanie duplikatów potwierdzeń zawarcia ubezpieczenia w przypadku zagubienia lub zniszczenia dokumentu polisy, zawieranie aneksów w przypadku zmian danych oraz czynności związane z doubezpieczeniem konkretnego przedmiotu, oględziny i wykonywanie dokumentacji zdjęciowej.
Spółka była przekonana, że wszystkie te czynności złożą się na kompleksową usługę pośrednictwa ubezpieczeniowego, która podlega zwolnieniu z VAT. Powoływała się przy tym na definicję tego pojęcia zawartą w ustawie o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz.U. nr 124, poz. 1154 ze zm.).
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie uznał jej stanowisko za nieprawidłowe. Odwołując się do stanowiska TSUE, wskazał, że usługa zasadnicza polegająca na pośrednictwie ubezpieczeniowym sprowadza się do wykonywania czynności zmierzających do zawarcia umowy pomiędzy klientem a towarzystwem. Natomiast usługi świadczone przez spółkę mają polegać na obsłudze umów ubezpieczenia w trakcie ich trwania, czyli już po zawarciu umowy. Nie mieszczą się zatem w zakresie czynności pośrednictwa ubezpieczeniowego i w związku z tym są opodatkowane według stawki 23 proc. VAT.
WSA w Warszawie uchylił tę interpretację, ale zarazem w całości nie zgodził się ze stanowiskiem spółki. Wskazał, że interpretując pojęcie usług pośrednictwa, należy odnieść się do orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Sąd przytoczył tu wyrok TSUE z 3 marca 2005 r. (w sprawie C-472/03), zgodnie z którym nie są pośrednictwem ubezpieczeniowym czynności związane z wykonywaniem umowy ubezpieczenia, takie jak: przyjmowanie wniosków ubezpieczeniowych, ocena ryzyka, wydawanie polis i administrowanie nimi, ustalanie prowizji, zbieranie składek. Nie ma przy tym znaczenia, że stanowią one istotną część działalności towarzystwa.
W związku z tym – zdaniem WSA – spośród czynności wykonywanych przez spółkę po zawarciu umowy ubezpieczenia, w zakresie usług pośrednictwa ubezpieczeniowego mieszczą się jedynie te, które polegają na wystawianiu duplikatów potwierdzeń zawarcia umowy. Tylko one bowiem dotyczą etapu, jakim jest zawarcie umowy ubezpieczenia. Natomiast pozostałe czynności, wykonywane po zawarciu umowy, nie mieszczą się w zakresie usług pośrednictwa ubezpieczeniowego.
Wyrok jest nieprawomocny.
Ważne
Czynności wykonywane przez pośrednika ubezpieczeniowego po zawarciu umowy ubezpieczenia, mimo że związane z jej obsługą, nie wchodzą w zakres usług pośrednictwa ubezpieczeniowego
ORZECZNICTWO
Wyrok WSA w Warszawie z 24 września 2014 r. sygn. akt III SA/Wa 285/14. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia