O wyborze biegłego rewidenta, który ma badać sprawo- zdanie finansowe, nie będzie mógł decydować kierownik jednostki. Taką zmianę w art. 66 ust. 4 ustawy o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 330 ze zm.) przewiduje opublikowany projekt jej nowelizacji.
Obecnie wyboru audytora nie może dokonać zarząd.
Zmiana może skomplikować sytuację dużych podmiotów prowadzonych przez osoby fizyczne, które mają obowiązek poddania sprawozdań finansowych za dany rok badaniu, po osiągnięciu lub przekroczeniu w poprzednim roku dwóch z trzech limitów określonych w ustawie (chodzi o średnioroczne zatrudnienie – 50 osób, sumę aktywów o równowartości 2,5 mln euro i przychody netto o równowartości 5 mln euro).
Nadal natomiast wyboru audytora miałby dokonywać organ zatwierdzający sprawozdanie (np. zwyczajne zgromadzenie wspólników – w spółkach z o.o.), chyba że statut, umowa lub inne wiążące jednostkę przepisy prawa stanowią inaczej.
Problem polega na tym, że w przypadku indywidualnych przedsiębiorców organem zatwierdzającym jest równocześnie kierownik jednostki. Nowelizacja może więc oznaczać, że taki przedsiębiorca będzie miał prawo wyboru audytora i zarazem zakaz.
Zdaniem Macieja Czapiewskiego, biegłego rewidenta, partnera w HLB M2 Audyt, planowany przepis trzeba doprecyzować. Ustawodawca powinien albo zastrzec, że zmiana zasad nie dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, albo zmienić definicję kierownika jednostki.
Etap legislacyjny
Projekt ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw w konsultacjach