Termin przekazania pieniędzy z UE, a nie wcześniejszego zakończenia inwestycji decyduje o tym, za jaki okres należy skorygować koszty. W przeciwnym razie przedsiębiorca otrzymujący dotację musiałby płacić odsetki od zaległości podatkowej – orzekł NSA.
Sprawa dotyczyła spółki, której inwestycja jest współfinansowana ze środków unijnych. Jednak przez cztery lata projekt był realizowany wyłącznie za pieniądze firmy. Zwrot części wydatków ma ona otrzymać w rok po zakończeniu przedsięwzięcia. W związku z tym konieczne będzie skorygowanie (pomniejszenie) odpisów amortyzacyjnych i kosztów uzyskania przychodów. Zgodnie bowiem z art. 16 ust. 1 pkt 48 ustawy o CIT nie mogą być zaliczone do kosztów wydatki, które zostały podatnikowi zwrócone.
Reklama

Reklama
Spór z fiskusem dotyczył tego, za jaki okres trzeba będzie skorygować koszty. Przedsiębiorstwo uznało, że kluczowy jest moment otrzymania funduszy unijnych – i że to on wyznacza okres, za który koszty uzyskania przychodów należy pomniejszyć o wartość dotacji.
Innego zdania był dyrektor poznańskiej izby skarbowej. Stwierdził, że z chwilą wpływu środków z UE przedsiębiorstwo powinno skorygować koszty uwzględnione we wcześniejszych rozliczeniach poprzez zmniejszenie odpisów amortyzacyjnych (proporcjonalnie do wielkości dofinansowania).
W rezultacie musi zapłacić odpowiednio większy podatek – z odsetkami za zwłokę.
Z tym nie zgodził się ani Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu, ani NSA. Sądy zwróciły uwagę, że takie stanowisko jest bardzo niekorzystne dla firm korzystających z funduszy unijnych. Musiałyby one bowiem płacić odsetki od zaległości, mimo że nie uchybiły obowiązkowi podatkowemu (prawidłowo rozliczały się z fiskusem). Co gorsza, miałoby to miejsce w każdym przypadku czerpania pieniędzy z UE, ponieważ unijne dotacje zawsze są wypłacane z opóźnieniem w stosunku do wydatków inwestycyjnych beneficjenta. Sądy uznały zgodnie, że nie można karać podatników za przedsiębiorczość i że w rozpatrywanej sprawie rację ma spółka: należy korygować koszty za okres, w którym wypłacono środki z UE.
ORZECZNICTWO
Wyrok NSA z 30 września 2014 r., sygn. akt II FSK 2024/14. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia