Zarząd transportu miejskiego, jako jednostka gminy, nie jest płatnikiem VAT. Nie może więc wystąpić o wydanie interpretacji podatkowej dotyczącej opłat za korzystanie z przystanków i dworców – orzekł WSA w Rzeszowie.
Sprawa dotyczyła zakładów transportu miejskiego (ZTM), czyli samorządowej jednostki budżetowej nieposiadającej osobowości prawnej. Od lipca 2009 r. zakład jest zarejestrowanym podatnikiem VAT i co miesiąc składa deklaracje. Jak wynika ze statutu ZTM, przedmiotem jego działalności jest m.in. określanie zasad korzystania z przystanków.
Zakład, wnosząc sprawę do sądu, wskazał też, że 1 marca 2011 r. weszła w życie ustawa o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2011 r. nr 5, poz. 13). Jej przepisy (art. 16 ust. 4) umożliwiły gminom pobieranie opłat za korzystanie z przystanków i dworców, których są właścicielami albo zarządcami. Na tej podstawie rada miasta w swojej uchwale ustaliła wysokość opłat za korzystanie z tych obiektów, a do ich pobierania uprawniła ZTM, który przekazuje wszystkie zebrane pieniądze do budżetu gminy. Przy czym ani urząd gminy, ani ZTM nie podpisały umów cywilnoprawnych z przewoźnikami oraz operatorem, które regulowałyby pobieranie opłat za korzystanie z przystanków i dworców. Przewoźnicy jednak ubiegający się o możliwość użytkowania tych obiektów muszą złożyć wniosek do ZTM wraz z aktualnym rozkładem jazdy (jest on podstawą do obliczenia liczby zatrzymań na poszczególnych przystankach lub dworcach). Firmy po uzyskaniu zgody wpłacają należności za korzystanie z przystanków i dworca na podstawie faktur VAT wystawianych przez ZTM.
W interpretacji indywidualnej z lipca 2011 r. dyrektor izby skarbowej potwierdził, że ZTM powinien do opłat doliczać VAT. Tymczasem w ubiegłym roku NSA podjął 24 czerwca nową uchwałę (sygn. akt I FPS 1/13). Stwierdził w niej, że „zakład jako jednostka budżetowa gminy nie może być podatnikiem VAT”. ZTM wystąpił więc do dyrektora izby skarbowej z zapytaniem, czy nadal powinien naliczać VAT. Dyrektor izby skarbowej podtrzymał jednak swoją wcześniejszą interpretację. Sprawa trafiła w efekcie do rzeszowskiego WSA.
Sąd zgodził się z tezą uchwały NSA i uznał, że zarząd transportu miejskiego nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług, gdyż jest nim gmina. Oznacza to – stwierdzili sędziowie – że wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej złożył podmiot, który nie jest zainteresowanym w rozumieniu art. 14b par. 1 Ordynacji podatkowej (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.). Zdaniem sądu dyrektor izby skarbowej powinien odmówić wszczęcia postępowania w sprawie wydania interpretacji indywidualnej. WSA wyjaśnił, że fakt, że ZTM jest zarejestrowany jako podatnik VAT i składa deklaracje, nie oznacza, że zakład nim jest.
Obecnie samorządy czekają na wyrok Trybunał Sprawiedliwości UE, który rozstrzygnie, czy jednostka organizacyjna gminy jest podatnikiem VAT. WSA przyznał w omawianej sprawie, że mimo to nie było podstaw do zawieszenia postępowania.
Wyrok jest nieprawomocny.
ORZECZNICTWO
Wyrok WSA w Rzeszowie z 11 września 2014 r., sygn.akt I SA/Rz 578/14. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia