Wpis sądowy od skargi na wiążącą informację stawkową wynosi 200 zł, tyle samo, ile od skargi na interpretację indywidualną – orzekł NSA w dwóch precedensowych postanowieniach.

Wpis sądowy od skargi na wiążącą informację stawkową wynosi 200 zł, tyle samo, ile od skargi na interpretację indywidualną – orzekł NSA w dwóch precedensowych postanowieniach.
Spółka, która zaskarżyła otrzymaną WIS, zapłaciła 200 zł, bo uważała, że taka wysokość sądowego wpisu wynika z par. 2 ust. 6 rozporządzenia Rady Ministrów z 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 535). Przepis ten mówi, że w sprawach skarg niewymienionych w ust. 1–5 par. 1 wpis stały wynosi 200 zł.
WSA w Warszawie wezwał jednak spółkę do dopłaty 300 zł. Uważał, że wpis wynosi 500 zł, bo skarga dotyczy sprawy z zakresu zobowiązań podatkowych. Sąd powołał się bowiem na inny przepis tego samego rozporządzenia – par. 2 ust. 3 pkt 12.
Spółka dopłaciła różnicę, ale jednocześnie złożyła zażalenie na postanowienie sądu pierwszej instancji. Twierdziła, że jej skarga na WIS nie dotyczy zobowiązań podatkowych, bo nie jest związana z określeniem wysokości, terminu, miejsca ani warunków zapłaty zobowiązania. Przypomniała, że w wiążących informacjach stawkowych dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej określa właściwą stawkę podatku od towarów i usług, więc WIS-y zastąpiły w tym zakresie interpretacje indywidualne. Uważała, że w obu przypadkach wpis od skargi powinien być taki sam.
Potwierdził to Naczelny Sąd Administracyjny. Zgodził się ze spółką, że WIS-y zastąpiły interpretacje indywidualne w zakresie określenia właściwej stawki VAT dla danego towaru bądź usługi. Spełniają więc funkcje informacyjną i wyjaśniającą. Nie kreują wysokości, terminu ani sposobu spełnienia zobowiązania podatkowego.
– Stanowisko Naczelnego Sądu Administracyjnego jest jak najbardziej słuszne, bo skargi dotyczące WIS-ów mają podobny charakter do skarg na interpretacje indywidualne czy na wiążące informacje akcyzowe – komentuje Michał Majczyna, doradca podatkowy w kancelarii MVP TAX.
Nawiązuje do postanowień NSA z 29 grudnia 2005 r. (sygn. akt II FZ 727/05) i z 24 maja 2016 r. (sygn. I GZ 321/16). W tym drugim sąd kasacyjny orzekł, że wiążąca informacja akcyzowa nie mieści się w zakresie określonym w par. 2 ust. 3 pkt 12 rozporządzenia. Nie jest ona również wyszczególniona w katalogu spraw wskazanych w par. 2 ust. 1–5.
– Zróżnicowanie wysokości wpisów w sprawach dotyczących skarg na interpretacje indywidualne, WIA i WIS-y byłoby w pełni niezrozumiałe – puentuje Michał Majczyna.
Postanowienia NSA z 3 sierpnia 2021 r., sygn. akt I FZ 128/21 oraz I FZ 130/21