Przepis zwalniający ambulanse z akcyzy będzie doprecyzowany – zapewniło MF w odpowiedzi na pytanie DGP.
Wątpliwości w tym zakresie powstały w związku z opublikowanymi w sierpniu przez resort założeniami do nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym. Wynika z nich, że od 30 czerwca 2015 r. samochody osobowe stanowiące „specjalistyczne środki transportu sanitarnego” i przeznaczone dla „zespołów ratownictwa medycznego” mają być wolne od daniny.
Ministerstwo zastrzegło przy tym, że powinny one mieć cechy techniczne i jakościowe określone w Polskich Normach przenoszących europejskie normy zharmonizowane. Dodatkowo w Polskiej Normie PN-EN 1789+A1 powinny być określone jako ambulanse ratunkowe (typ B) bądź ruchome jednostki intensywnej opieki medycznej (typ C).
Uzasadniając potrzebę tego zwolnienia, resort przypomniał, że obecnie akcyzy od pojazdów specjalistycznych wykorzystywanych na własne potrzeby nie płaci policja ani Straż Pożarna.
Nowelizacja ma nie tylko zlikwidować tę nierówność, ale także ograniczyć obciążenia finansowe sektora medycznego.
Eksperci podatkowi zasadniczo chwalą zmianę. Problem polega jednak na tym, że propozycja jest nieprecyzyjna. Nie wynika z niej wprost, czy zwolnienie ma przysługiwać na karetki kupowane przez sektor państwowy i samorządowy, czy także prywatny.
– Można przecież założyć, że pojazd będzie wykorzystywany do prywatnego transportu medycznego i sanitarnego – zauważa Mariusz Korzeb, doradca podatkowy i ekspert Pracodawców RP.
W odpowiedzi na pytanie DGP Ministerstwo Finansów zapewniło, że jego intencją jest, aby zwolnieniem były objęte wszystkie ambulanse przeznaczone do ratowania życia i zdrowia osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, spełniające cechy techniczne i jakościowe określone w Polskich Normach.
Przyznało też, że w związku z wątpliwościami rozważa doprecyzowanie nowej regulacji.