Tym samym nie zgodził się z dyrektorem Krajowej Informacji Skarbowej, który w interpretacji indywidualnej z 21 maja 2020 r. (sygn. 0111-KDIB1- 2.4010.125.2020.1.MS) stwierdził, że do obligacji skarbowych ma zastosowanie art. 16 ust. 1 pkt 39 ustawy o CIT. Zgodnie z tym przepisem strata nie może być kosztem uzyskania przychodu, jeśli zbywana wierzytelność nie była wcześniej zarachowana dla celów podatku dochodowego jako przychód należny.
Minister finansów przyznał w interpretacji ogólnej, że ustawa o CIT nie określa wprost zasad obrotu skarbowymi papierami wartościowymi (SPW). Organy sięgają w związku z tym do przepisów, w których używa się szerszych pojęć, takich jak np. pojęcie wierzytelność użyte w art. 16 ust. 1 pkt 39.
Zdaniem ministra jednak w tym przypadku nie można polegać tylko na wykładni językowej, przede wszystkim trzeba brać pod uwagę wykładnię celowościową i systemową. W związku z tym do SPW należy stosować art. 16 ust. 1 pkt 8, co oznacza, że ich nabycie jest kosztem uzyskania przychodów. Nie stosuje się przy tym art. 16 ust. 1 pkt 39 ustawy o CIT – wyjaśnił minister.
W przeciwnym razie – dodał – podatnik nie mógłby uwzględnić w kosztach wydatków na nabycie obligacji skarbowych w części odsetkowej. Minister wyjaśnił, że poniesiony w tej części wydatek staje się kosztem uzyskania przychodów w związku z odpłatnym zbyciem albo wykupem obligacji skarbowych (zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 8). Natomiast odsetki naliczone i otrzymane przed zbyciem (wykupem) obligacji skarbowych są przychodem i podlegają opodatkowaniu (art. 12 ust. 1 pkt 1 w związku z ust. 4 pkt 2).
Jeżeli więc obligacje skarbowe są zbywane jeszcze przed ich wykupem przez emitenta – co w praktyce często ma miejsce – i cena zbycia odpowiada tylko wartości nominalnej, to gdyby miał zastosowanie art. 16 ust. 1 pkt 39, wówczas faktycznie poniesione wydatki na nabycie obligacji skarbowych byłyby wyłączone z kosztów uzyskania przychodów w części odsetkowej.
– Rezultatem byłoby wówczas nieproporcjonalne opodatkowanie wyniku z tytułu obrotu obligacjami skarbowymi w części odsetkowej (opodatkowanie przychodu) w stosunku do części kapitałowej (brak opodatkowania) – zwrócił uwagę minister. Jego zdaniem taki sposób opodatkowania naruszałby sens podatku dochodowego, który polega na opodatkowaniu dochodu.
Minister zastrzegł, że przy rozliczaniu transakcji związanych ze skarbowymi papierami wartościowymi w grę może wchodzić klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania (art. 119a ordynacji podatkowej). Krótko mówiąc, zbycie SPW może być ocenione przez organ podatkowy jako sztuczne, a zaliczenie wszystkich wydatków związanych z nabyciem SPW za sprzeczne z celem ustawy o CIT. Zdaniem MF może to dotyczyć w szczególności takiego sposobu ukształtowania historycznej ceny nabycia SPW lub ceny ich zbycia, który jest rażąco nieproporcjonalny i nieuzasadniony ekonomicznie.
Interpretacja ogólna ministra finansów z 26 kwietnia 2021 r., nr SP4.8203.2.2020