ZOZ musi zapłacić CIT od kwoty, którą przeznacza na uiszczenie odsetek za zwłokę wobec ZUS, nawet jeżeli zaległość nie powstała z jego winy.
NSA orzekł, że kwota ta nie mieści się w zakresie działalności statutowej zakładu i dlatego nie może być zwolniona na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT.
Chodziło ZOZ, w którym urząd kontroli skarbowej wykrył 5 tys. zł zaległości w CIT. Miało to związek z tym, że ZOZ zawarł z ZUS umowę o rozłożeniu na raty należności z tytułu składek na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Raty obejmowały także 27 tys. zł odsetek za zwłokę.
ZOZ nie zaliczył tych odsetek do kosztów uzyskania przychodów (nie pozwala na to art. 16 ust. 1 pkt 21 ustawy o CIT), ale też nie zapłacił od ich równowartości podatku. Uznał, że jest to dochód zwolniony na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT. Zakwestionował to urząd.
Zakład tłumaczył, że zaległość podatkowa nie wynikła z jego winy, tylko była rezultatem wejścia w życie ustawy 203 (chodzi o ustawę z 22 grudnia 2000 r., Dz.U. z 2001 r. nr 5, poz. 45). Podkreślał, że ustawa ta zmusiła zakłady opieki zdrowotnej do podwyższenia wynagrodzeń pracowników, ale nie wskazała źródeł finansowania podwyżek. Przerzuciła ten problem na szpitale.
Izba Skarbowa w Lublinie. podtrzymała jednak decyzje urzędu. Uznała, że uiszczenie odsetek za zwłokę nie jest wydatkiem poniesionym na działalność w zakresie ochrony zdrowia.
Również WSA w Lublinie oddalił skargi ZOZ. Orzekł, że odsetki za opóźnienie nie są związane z działalnością statutową zakładu opieki zdrowotnej. Nie są więc objęte zwolnieniem z CIT.
Tak samo orzekł Naczelny Sąd Administracyjny. W uzasadnieniu sędzia Jacek Brolik powiedział, że nie można uznać unikania płacenia składek na ubezpieczenia społeczne za działalnością statutową zakładów opieki zdrowotnej.
NSA przyznał, że istotny wpływ na powstanie zaległości podatkowych w tych sprawach mogła mieć trudna sytuacja finansowa ZOZ, wynikająca z realizacji ustawy 203. Ale może to być jedynie podstawą do uzyskania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych. Nie pozwala to natomiast uchylić się od samego obowiązku podatkowego.
ORZECZNICTWO
Wyroki NSA z 29 lipca 2014 r., sygn. akt II FSK 191/13, II FSK 192/13, II FSK 193/13, II FSK 1885/12. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia