Dziś Senat ma przyjąć nowelizację ustaw o CIT i PIT, z której wynika, że od przyszłego roku w art. 30 ust. 1 ustawy o PIT zostanie dodany pkt 4b. Zgodnie z nim świadczenia otrzymane m.in. od banków w rozumieniu odrębnych przepisów, w związku z promocjami oferowanymi przez te podmioty, będą opodatkowane zryczałtowanym podatkiem 19 proc.
Obecnie tego typu świadczenia są do wysokości 760 zł objęte zwolnieniem z PIT. Potwierdzają to wyroki sądów, m.in. Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 7 lipca 2014 r. (sygn. akt III SA/Wa 368/14) i z 16 lipca 2014 r. (sygn. akt III SA/Wa 86/14). Sąd stwierdził w nich, że zwrot kwot na rachunek bankowy można uznać za nagrody związane ze sprzedażą premiową w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT.
Według dr. Mariusza Zygierewicza, dyrektora Zespołu Ekonomiczno-Regulacyjnego Związku Banków Polskich, mimo dodania nowego przepisu, nadal będzie można uniknąć podatku. Będzie to zależeć od systemu wypłat przyjętego przez bank. – Dopiero gdy cashback nie będzie się mieścił w definicji dochodów zwolnionych z podatku w rozumieniu art 21 ust. 1 pkt 68, będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem zryczałtowanym – wyjaśnia Mariusz Zygierewicz.
Podkreśla, że wypracowana w parlamencie definicja opodatkowania świadczeń jest lepsza niż rozwiązanie, które było pierwotnie proponowane. W poprzednim ujęciu pojęcie świadczenia nie było zdefiniowane i można je było rozumieć bardzo szeroko.
– Przykładowo, jeśli bank oferowałby rachunek klientowi za darmo, to byłoby to nieodpłatnym świadczeniem banku dla klienta i od tego świadczenia należałoby potrącić podatek – wyjaśnia ekspert. Ponadto wątpliwości budziło, co rozumie się przez pojęcie świadczenia. Nowsza definicja, choć nieidealna, zawęża pole do interpretacji.
Etap legislacyjny
Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw – czeka na przyjęcie przez Senat