Sprawa dotyczyła banku, który oferował programy premiowe stałym klientom, korzystającym z jego kart debetowych i kredytowych. Za każdą transakcję bezgotówkową otrzymywali oni premię w formie bezpośredniego zwrotu pieniędzy na konto (cashback).
Reklama

Reklama
Bank spytał izbę skarbową, czy takie świadczenia można uznać za nagrody związane ze sprzedażą premiową w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT. Dzięki temu byłyby one zwolnione z podatku do wysokości 760 zł.
Początkowa interpretacja izby skarbowej potwierdziła stanowisko banku, ale 16 października 2013 r. minister finansów ją zmienił (nr DD3/033/24/KDJ/13/RD-107371/13). Uznał, że z nagrodą związaną ze sprzedażą premiową mamy do czynienia wówczas, gdy dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży, czyli przeniesienia własności rzeczy. Tymczasem umowa korzystania z karty kredytowej nie jest tożsama z umową sprzedaży. Bank, zawierając umowę rachunku karty kredytowej, nie przenosi na klienta własności rzeczy, a jedynie świadczy usługi. Zdaniem ministra, art. 21 ust. 1 pkt 68 odnosi się wyłącznie do nagród związanych ze sprzedażą rzeczy, a nie usług. Bank zaskarżył zmienioną interpretację do sądu. Nie zgadzał się z ministrem, że sprzedaż premiowa dotyczy wyłącznie towarów, a nie usług.
WSA w Warszawie uchylił interpretację ministra. Orzekł, że art. 21 ust. 1 pkt 68 może mieć zastosowanie także do zwrotu kwot na rachunek bankowy. Zdaniem sądu minister finansów w sposób nieuprawniony zawęził pojęcie sprzedaży premiowej wyłącznie do sprzedaży towarów.
Wyrok jest nieprawomocny.
ORZECZNICTWO
Wyrok WSA w Warszawie z 16 lipca 2014 r., sygn. akt III SA/Wa 86/14