Spółka z o.o. nie może odliczyć od przychodu wydatków, które poniosła w związku z aportem do spółki komandytowej – wynika z wczorajszego orzeczenia NSA.
Wyrok dotyczy spółki z o.o., która poniosła wydatki na usługi: wsparcia informatycznego i zapewnienia personelu. Następnie wniosła je jako wkład do spółki komandytowej, w której była komandytariuszem. Wydatki te zaliczyła do własnych kosztów uzyskania przychodu. Urząd skarbowy to zakwestionował.
Spór dotyczył wykładni art. 15 ust. 1 ustawy o CIT. Przepis ten mówi, że „kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1”. Spółka uznała, że spełnia wszystkie przesłanki wymienione w tym przepisie.
Nie zgodziły się z tym organy podatkowe. Zarówno naczelnik urzędu, jak i dyrektor izby stwierdzili, że aby móc zaliczyć wydatek do kosztów, przychód musi powstać w ramach działalności własnej podatnika. W tym wypadku tak nie było, bo koszt poniosła spółka z o.o., a przychód osiągnęła spółka komandytowa.
Tego samego zdania był Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie. Podkreślił, że przychód musi zostać osiągnięty z działalności własnej podatnika, a ponieważ w tym wypadku tak nie było, to spółka nie może zaliczyć poniesionego wydatku do kosztów. Zdaniem WSA nie można łączyć przychodów z różnych źródeł: z działalności własnej i z tytułu udziałów w spółce osobowej.
Skargę kasacyjną spółki oddalił także Naczelny Sąd Administracyjny. Sędzia Jan Rudowski wyjaśnił, że wniesienie wkładu do spółki osobowej nie jest źródłem przychodów w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy o CIT, bo nie zostało w nim wymienione. W stanie prawnym z 2009 r. przepis ten zawierał regulacje dotyczące wyłącznie wkładów do spółek kapitałowych. Skoro zatem wkład do spółki osobowej nie stanowił przychodu, to spółka z o.o. nie mogła zaliczyć go do kosztów podatkowych – uznał NSA.
Piotr Liss z RSM Poland KZWS wyjaśnia, że wyrok zachowuje aktualność. Wprawdzie w 2011 r. został zmieniony art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy o CIT (wykreślono słowo „kapitałowa”), ale nie oznacza to zmiany stanu prawnego. Zgodnie bowiem z definicją zawartą w ustawie o CIT spółką – w rozumieniu tych przepisów – nadal nie jest spółka osobowa, w tym także komandytowa.
ORZECZNICTWO
Wyrok NSA z 8 lipca 2014 r., sygn. akt II FSK 1744/12.