Nie można pomniejszyć przychodu o wydatek, który nie został poniesiony. Tego warunku nie spełniają odsetki od pożyczki zbywanej w ramach cesji wierzytelności – orzekł poznański WSA.
Sprawa dotyczyła podatnika, któremu przysługiwało wiele wierzytelności z tytułu pożyczek od podmiotów trzecich. Część z nich zamierzał zbyć w ramach umowy cesji. W związku z tym spytał izbę skarbową, czy do kosztów będzie mógł zaliczyć zarówno należność główną (kwotę pożyczki), jak i odsetki należne do dnia podpisania umowy cesji.
Podatnik uważał, że będzie miał takie prawo. Argumentował, że w celu uzyskania przychodu ze sprzedaży wierzytelności uszczupli swój majątek o łączną wartość przysługujących mu wierzytelności (tj. kwot głównych wraz z odsetkami naliczonymi do dnia sprzedaży) i dlatego kosztem będzie dla niego nominalna wartość sprzedawanych wierzytelności.
Izba zgodziła się z podatnikiem tylko w części dotyczącej należności głównej. Natomiast w części odnoszącej się do odsetek uznała jego stanowisko za nieprawidłowe. Stwierdziła, że odsetki nie spełniają warunku uznania za koszt uzyskania przychodów, bo nie zostały poniesione przez wierzyciela. W konsekwencji podatnik może zaliczyć do kosztów jedynie kwotę należności głównej.
Podatnik zaskarżył tę interpretację, ale Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu nie zgodził się z jego zdaniem i oddalił skargę. Podobnie jak izba zwrócił uwagę na znaczenie słowa „poniesienie” i wskazał, że sporne odsetki nie spełniają tej definicji. Skoro nie wiąże się z nimi żadne uszczuplenie majątku, to podatnik nie będzie miał prawa do zaliczenia odsetek do kosztów uzyskania przychodów.
Wyrok nie jest prawomocny.
ORZECZNICTWO
Wyrok WSA w Poznaniu z 18 czerwca 2014 r., sygn. akt I SA/Po 104/14

Magdalena Mucha-Prymas, doradca podatkowy, dyrektor w 8Tax Doradztwo Podatkowe sp. z o.o.