Jeszcze tylko tydzień mają korzystający ze starych transgranicznych schematów podatkowych na ponowne przekazanie informacji MDR-3 szefowi Krajowej Administracji Skarbowej – potwierdziło Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na pytanie DGP.

Tyle samo czasu, a więc 30 dni liczone od 1 stycznia br., mają promotorzy, korzystający i wspomagający na przekazanie informacji o transgranicznym schemacie podatkowym, który został zaoferowany, udostępniony bądź wdrożony od 1 lipca do 31 grudnia 2020 r. Kończą się bowiem wydłużone wcześniej z uwagi na pandemię koronawirusa terminy zawieszenia obowiązków raportowania.
Dodatkowo od początku 2021 r. w normalnym trybie biegną też terminy przekazywania informacji o tegorocznych transgranicznych schematach podatkowych (ang. Mandatory Disclosure Rules – MDR). To oznacza, że pierwsi promotorzy powinni poinformować o nich szefa KAS już do końca stycznia.
Ciągle nie trzeba przekazywać fiskusowi informacji o krajowych schematach podatkowych, bo obowiązki w tym zakresie powrócą dopiero 30 dni po zakończeniu ogłoszonego przez rząd stanu epidemii.
Kosztowny pośpiech
Przypomnijmy, że obowiązek przekazywania informacji o transgranicznych schematach podatkowych wynika z unijnej dyrektywy 2018/822 (DAC6), która weszła w życie 25 czerwca 2018 r. Wynika z niej, że państwa członkowskie powinny zbierać i wymieniać między sobą informacje o schematach, które udostępniono, wdrożono bądź zaoferowano od 26 czerwca 2018 r.
Polska wdrożyła odpowiednie przepisy już 1 stycznia 2019 r. i szybko zaczęła zbierać żądane informacje. Polski format przekazywania danych o MDR okazał się jednak niezgodny z opracowanym przez UE i fiskus musiał jeszcze raz zebrać informacje od podatników, aby przekazać je zagranicznym odpowiednikom. Taki obowiązek nałożyła nowelizacja ustaw o CIT, VAT, ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami i niektórych innych ustaw z 28 maja 2020 r. (Dz.U. poz. 1106).
Przepisy weszły jednak w życie, gdy trwała już pandemia, w związku z czym Polska wydłużyła terminy na wypełnienie obowiązków raportujących. Minister finansów zrobił to w rozporządzeniu z 30 czerwca 2020 r. (Dz.U. poz. 1162).
Kolejka raportowania
Obowiązek ponownego składania informacji na formularzu MDR-1 wypełnili już promotorzy (np. doradcy podatkowi, radcowie prawni, adwokaci), którzy złożyli formularze do końca grudnia ubiegłego roku.
Teraz nadchodzi czas na korzystających, czyli podatników. Do końca stycznia powinni oni złożyć MDR-1, jeśli nie zrobił tego wcześniej promotor (np. gdy kienci nie zwolnili go z tajemnicy zawodowej).
W ostatniej kolejności obowiązek spocznie na wspomagających (np. księgowych), którzy muszą przekazać informacje szefowi KAS do końca lutego 2021 r., jeśli wcześniej nie zrobi tego promotor bądź korzystający.
– Co do zasady obowiązek ponownego raportowania obciąża ten podmiot, który składał pierwotną informację. Dotyczy też wyłącznie schematów, co do których podjęto czynności związane z ich wdrożeniem, a nie takich, co do których po ich zaoferowaniu nie podjęto żadnych działań – komentuje Gniewomir Parzyjagła, radca prawny i menedżer w MDDP.
Więcej czasu na inne raporty
Promotor i wspomagający muszą do 30 kwietnia 2021 r. powiadomić szefa KAS o danych podatników korzystających z transgranicznych MDR. W tym samym terminie szef KAS wymieni się zgromadzonymi informacjami o transgranicznych MDR z innymi państwami.
Z rozporządzenia wynika też, że do 30 kwietnia 2021 r. wydłużone zostały terminy na złożenie informacji korzystającego o schemacie podatkowym (MDR-3) oraz informacji o schematach standaryzowanych (MDR-4). W pierwszym przypadku chodzi o sytuacje, w których od 26 czerwca 2018 r. do końca grudnia 2020 r. korzystający dokonywał czynności będących elementem schematu transgranicznego lub uzyskiwał wynikającą z tego korzyść podatkową. Złożenie MDR-4 jest natomiast obowiązkiem promotora lub wspomagającego, który od 1 lipca 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. udostępnił korzystającemu schemat transgraniczny.
Kłopoty korzystających
Wątpliwości ekspertów budzą obowiązki korzystających. Najwięcej pytań budziło to, czy korzystający musi ponownie złożyć MDR-3, jeśli zrobił to już np. w I kw. 2020 r.
Z odpowiedzi resortu finansów (patrz ramka) wynika, że taki obowiązek istnieje.
Eksperci nadal jednak mają wątpliwości.
– Z ustawy nowelizującej, do której odwołuje się rozporządzenie MF, wynika, że korzystający musi do końca stycznia br. złożyć powtórnie MDR-3, jeśli dla danego schematu nie nadano NSP albo kiedy posiada informacje, które pozwalają zmodyfikować dane podane wcześniej przez promotora. Nie wskazano jednak wprost, jak ma postąpić korzystający, który otrzymał od promotora nowy NSP i nie ma potrzeby uzupełniać informacji zgłoszonych ponownie w MDR-1 – zauważa Jarosław Ziółkowski, doradca podatkowy w Independent Tax Advisers.
Jego zdaniem należy przyjąć, że trzeba składać MDR-3 dla schematów, które uzyskały nowe NSP, bo tak wynika z samej logiki systemu raportowania. – Powinno to jednak wprost wynikać z przepisów i apelowałbym, by MF zaktualizował swoje wyjaśnienia dotyczące MDR na stronie internetowej – dodaje ekspert.
Wątpliwości zgłasza też Gniewomir Parzyjagła. – Przepis art. 13 ust. 3 nowelizacji z 28 maja 2020 r., oprócz odniesienia się do obowiązku korzystającego do złożenia informacji MDR-1, odnosi się do sytuacji opisanych w art. 86j par. 2 i par. 3 ordynacji podatkowej. Te przepisy nie nakładają zaś obowiązku składania informacji MDR-3, ale regulują zakres przekazywanych danych. Sam obowiązek wynika z innego przepisu ordynacji – tłumaczy ekspert.
W jego przekonaniu odwołanie się w nowelizacji przez ustawodawcę do zakresu raportowanych danych i niewskazanie konkretnego obowiązku korzystających było błędem. – Podobnych wątpliwości nie ma wobec obowiązku składania formularza MDR-4, a więc nie rozumiem, co stało na przeszkodzie, aby odpowiednio uregulować też obowiązki korzystających dotyczące MDR-3 – podsumowuje ekspert MDDP.
Stare transgraniczne schematy podatkowe do ponownego raportowania
do kiedy trzeba złożyć raport szefowi kas za jaki okres podmioty, których dotyczy obowiązek podstawa prawna
31 grudnia 2020 r. 26 czerwca 2018 r. – 30 czerwca 2020 r. Promotorzy, czyli np. adwokaci, doradcy podatkowi, radcowie prawni, doradcy z banku inwestycyjnego, którzy wdrożyli lub zarządzali wdrożeniem schematu podatkowego. W terminie do końca 2020 r. musieli oni ponownie złożyć formularz MDR-1. Art. 13 ust. 1 i art. 15 nowelizacji ustaw o CIT, VAT, o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw z 28 maja 2020 r. (Dz.U. poz. 1106; dalej: ustawa)Par. 3 pkt 1 rozporządzenia ministra finansów z 30 czerwca 2020 r. (Dz.U. poz. 1162; dalej: rozporządzenie.)
31 stycznia 2021 r. 26 czerwca 2018 r. – 30 czerwca 2020 r. Korzystający (klienci), którzy nie otrzymali numeru NSP od promotora albo nie zwolnili go z tajemnicy zawodowej bądź sami wymyślili schemat podatkowy (a więc nie istnieje promotor). W takiej sytuacji to oni powinni złożyć formularz MDR-1. Dodatkowo korzystający powinni złożyć formularz MDR-3, jeśli dany schemat nie posiadał NSP albo oni posiadają dodatkowe dane dotyczące złożonego już formularza. Art. 13 ust. 3 i art. 15 ustawy Par. 3 pkt 2 rozporządzenia
28 lutego 2021 r. 26 czerwca 2018 r. – 30 czerwca 2020 r. Wspomagający, czyli np. księgowi, biegli rewidenci, którzy nie otrzymali numeru NSP, a mieli podstawy podejrzewać, że mają do czynienia ze schematem podatkowym. W tym czasie wspomagający (którzy są chronieni tajemnicą zawodową) powinni poinformować promotora bądź korzystającego o podejrzeniu, że mają do czynienia ze schematem podatkowym. Art. 13 ust. 4 i art. 15 ustawy Par. 3 pkt 3 rozporządzenia
30 kwietnia 2021 r. 26 czerwca 2018 r. – 30 czerwca 2020 r. Promotor lub wspomagający muszą przekazać szefowi KAS informacje o korzystającym ze schematu standaryzowanego i jego NSP na formularzu MDR-4. Art. 13 ust. 7 i art. 15 ustawy Par. 3 pkt 4 rozporządzenia
Nowe transgraniczne schematy podatkowe
do kiedy trzeba złożyć raport szefowi kas za jaki okres podmioty, których dotyczy obowiązek podstawa prawna
31 stycznia 2021 r. 31 marca – 31 grudnia 2020 r. Promotorzy bądź korzystający lub wspomagający, na których spadł obowiązek raportowania schematu podatkowego. Par. 5 rozporządzenia ministra finansów z 30 czerwca 2020 r. (Dz.U. poz. 1162; dalej: rozporządzenie)
30 kwietnia 2021 r. 1 lipca – 31 grudnia 2020 r. Promotor lub wspomagający muszą przekazać szefowi KAS informacje o korzystającym ze schematu standaryzowanego i jego NSP na formularzu MDR-4. Par. 4 rozporządzenia
30 kwietnia 2021 r. 1 lipca – 31 grudnia 2020 r. Korzystający musi złożyć formularz MDR-3 (to informacja o dokonaniu czynności składającej się na jakikolwiek element schematu podatkowego bądź o uzyskaniu korzyści z takiego schematu). Par. 4 rozporządzenia
Obowiązek raportowania krajowych schematów podatkowych został zawieszony do 30. dnia po odwołaniu stanu epidemii (ustawa antykryzysowa – Dz.U. z 2020 r. poz. 1086).
Odpowiedź MF na pytanie DGP
Obowiązek ponownego raportowania określonych informacji MDR został nałożony na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy z 28 maja 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1106). Wprowadzenie obowiązku przekazania informacji o schematach podatkowych transgranicznych, które zostały zaraportowane przed dniem wejścia w życie przywołanej wyżej ustawy, jest niezbędne ze względu na wymogi wynikające z określonego przez Komisję Europejską standardu wykorzystywanego do wymiany informacji pomiędzy państwami członkowskimi UE (tzw. unijnej schemy). Tym samym w przypadku, gdy korzystający złożył w I kw. 2020 r. podlegającą ponownemu raportowaniu informację MDR-3 dotyczącą uzyskanej korzyści podatkowej w 2019 r., jest obowiązany do ponownego przekazania informacji o schemacie podatkowym transgranicznym w składanej informacji MDR-3. Termin na ponowne raportowanie został przedłużony na podstawie par. 3 pkt 2 rozporządzenia ministra finansów z 30 czerwca 2020 r. w sprawach przedłużenia niektórych terminów związanych z przekazywaniem informacji o schematach podatkowych i wymianą informacji podatkowych z innymi państwami (Dz.U. poz. 1162) i zgodnie z obowiązującymi przepisami powinien zostać wykonany przez korzystającego do 31 stycznia 2021 r.