Płatności pobierane przez jednostki budżetowe gminy w związku z wywozem i utylizacją śmieci nie podlegają przepisom ustawy o podatku od towarów i usług, mają bowiem charakter opłaty publicznoprawnej - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie.

Wyrok dotyczy jednostki budżetowej gminy, która zarządza lokalami i budynkami. W imieniu samorządu zawiera ona umowy najmu lokali mieszkalnych i użytkowych. Jako zarządca ma obowiązek złożyć dla każdej nieruchomości deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wydatki te przenosi na użytkowników poszczególnych lokali - w przypadku mieszkań kwota ta jest wyszczególniona na powiadomieniu najemcy o wysokości opłat miesięcznych, a w przypadku lokali użytkowych stanowi oddzielną pozycję na fakturze z adnotacją, że nie podlega przepisom ustawy o VAT. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie jest brana pod uwagę przy ustalaniu wysokości czynszu.

Jednostka spytała dyrektora izby skarbowej, czy zobowiązana jest odprowadzać VAT od tej opłaty. We wniosku o interpretację podatkową podkreśliła, że nie spełnia ona definicji ani towaru, ani usługi, stanowi natomiast opłatę administracyjną, która nie podlega przepisom ustawy o VAT.

Dyrektor katowickiej izby był innego zdania. Uznał, że niezależnie od tego, czy zwracana wynajmującemu przez najemcę kwota opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stanowi element kalkulacyjny przy ustalaniu wysokości czynszu i czy jest z niego wyodrębniona, zawsze jest należnością wynikającą z odpłatnego świadczenia usługi najmu. Odrębne potraktowanie dodatkowych kosztów obciążających najemcę stanowiłoby, jego zdaniem, sztuczne dzielenie usługi najmu, nieznajdujące uzasadnienia ekonomicznego i gospodarczego.

Organ podatkowy podkreślił, że podmiotem zobowiązanym do składania deklaracji i uiszczenia opłaty na rzecz gminy jest wyłącznie jednostka, a nie najemcy. W relacji pomiędzy nimi opłata ta nie ma zatem charakteru daniny publicznej, będzie więc podlegała opodatkowaniu VAT. W przypadku mieszkań miałoby więc mieć zastosowanie zwolnienie przedmiotowe, natomiast w przypadku lokali użytkowych należałoby naliczyć 23-proc. podatek.

WSA w Krakowie nie zgodził się ze stanowiskiem izby i uchylił zaskarżoną interpretację. Wyjaśnił, że refundacja kosztów nie stanowi usługi w rozumieniu ustawy o VAT. W ocenie sądu w żaden sposób opłata za gospodarowanie odpadami nie może być traktowana jako element usługi kompleksowej w postaci najmu. Należy ją bowiem uznać za opłatę publicznoprawną niepodlegającą ustawie o VAT.

Wyrok jest nieprawomocny.

Orzecznictwo: Wyrok WSA z 21 maja 2014 r., sygn. akt I SA/Kr 333/14
Stefan Dasiewicz, specjalista w 8Tax Doradztwo Podatkowe