Od przekazania gruntów miastu w zamian za inne należące do niego działki gminna spółka musi zapłacić podatek dochodowy – potwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku. Przychodem z działalności gospodarczej prowadzonej przez zamieniającego będzie wartość ziemi wpisana w akcie notarialnym.
Wyrok dotyczył gminnej spółki zajmującej się modernizacją miejskich wodociągów i kanalizacji. W grudniu 2012 r. miasto zaproponowało jej zamianę dwóch działek. Transakcję przeprowadzono na podstawie art. 15 i 19 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 518 ze zm.). W ten sposób spółka oddała miastu grunty potrzebne do wykonywania przez nie zadań własnych w zakresie sportu i rekreacji, a w zamian otrzymała inne przydatne w jej działalności. Wartość obu działek wyceniono w akcie notarialnym tak samo.
Spółka zapytała izbę skarbową o podatkowe skutki takiej zamiany. Sama uważała, że nie otrzymała w jej efekcie żadnego przysporzenia majątkowego. Argumentowała, że transakcja została dokonana w szczególnym trybie określonym w ustawie o gospodarce nieruchomościami i służyła wykonywaniu zadań własnych samorządu. Nie można więc uznać, że odbyła się w ramach działalności handlowej. Podkreśliła też, że z pewnością uzyskałaby lepszą cenę za grunt, gdyby zbywała go w drodze przetargu.
Innego zdania była izba skarbowa. Według niej w wyniku zamiany doszło de facto do zawarcia dwóch odrębnych umów sprzedaży. Spółka uzyskała więc przychód w wysokości ceny gruntu określonej w akcie notarialnym, o ile odpowiadała ona jego wartości rynkowej – podkreśliła izba. Dodała, że należy go rozliczyć w ramach działalności gospodarczej.
Gdański WSA zgodził się z fiskusem. Przypomniał, że zgodnie z art. 604 k.c. do oceny skutków zamiany stosuje się przepisy dotyczące umowy sprzedaży. Tym samym spółka osiągnęła przychód w wysokości wartości gruntu wskazanej w akcie notarialnym. Sąd powołał się przy tym na orzeczenie NSA z 19 lipca 2013 r. (sygn. akt II FSK 2290/11). Wyrok nie jest prawomocny.
ORZECZNICTWO
Wyrok WSA w Gdańsku z 4 czerwca 2014 r., sygn. akt I SA/Gd 347/14. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia