Rady gmin będą mogły w uchwale zwolnić przedsiębiorców z podatku od nieruchomości za 2021 r. oraz rozłożyć płatności tej daniny na raty, maksymalnie do końca 2021 r. Dostaną też rekompensaty z budżetu państwa za utracone wpływy z opłaty targowej, której nie będą mogły w tym czasie pobierać.

Zmiany wynikają z kolejnej ustawy covidowej, która wczoraj weszła w życie. Chodzi o nowelizację z 9 grudnia 2020 r. ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Została ona opublikowana w Dzienniku Ustaw pod poz. 2255.
Możliwe preferencje
Nowelizacja daje radom gmin podstawę do wprowadzenia w 2021 r. analogicznych rozwiązań podatkowych jak przy pierwszej fali pandemii, na wiosnę. Wprowadza bowiem zmiany do specustawy o COVID-19 z 31 marca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 568).
Rady gmin będą mogą uchwalać dla określonych przez siebie grup przedsiębiorców:
  • zwolnienia z podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej za wybrane miesiące pierwszego półrocza 2021 r. (art. 15p specustawy);
  • odroczenie terminów płatności rat podatku od nieruchomości, płatnych w wybranych miesiącach pierwszego półrocza 2021 r., nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2021 r. (art. 15q specustawy).
Ulgi będą mogły być udzielone przedsiębiorcom, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.
Jak poinformowało wczoraj Ministerstwo Finansów w komunikacie, udzielone przez gminy wsparcie dla firm będzie stanowiło tzw. pomoc covidową (publiczną). Będą one mogły z niej korzystać do limitu 800 tys. euro.
Przypomnijmy, że na wiosnę, gdy po raz pierwszy wprowadzono możliwość udzielania ulg w zapłacie podatków lokalnych, niewiele rad gmin podjęło uchwały w tej sprawie.
MF zwraca też uwagę, że nowelizacja daje radom gmin możliwość wprowadzenia preferencji również dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, czyli m.in. dla klubów sportowych i kościelnych osób prawnych.
Bez uchwały
Inną opcją, niewymagającą podejmowania uchwał, jest udzielanie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta mogą, na podstawie ordynacji podatkowej (art. 67a i 67b) odroczyć termin płatności, rozłożyć podatek na raty lub umorzyć zaległość podatkową. Konieczny jest do tego wniosek przedsiębiorcy.
W tym przypadku limit pomocy (de minimis) wynosi 200 tys. euro na trzy lata obrotowe.
Zwolnienie z opłaty targowej
Nowelizacja przewiduje też, że przez cały 2021 r. gminy nie będą mogły pobierać opłaty targowej. W związku z tym samorządy dostaną rekompensaty ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (art. 1 pkt 38 ustawy). Zasadniczo podstawą wyliczenia rekompensaty mają być dochody danej gminy za 2019 r. Samorządy powinny dostać rekompensaty do 31 marca 2021 r.