Minister finansów określi wzory zawiadomienia ZAW-R oraz informacji CIT/ISN, CIT-15J i CIT/JW – wynika z opublikowanych trzech projektów rozporządzeń.

Pierwszy wzór (ZAW-R) będzie dotyczyć zawiadomienia o wyborze opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych (zwanego potocznie estońskim CIT) oraz oświadczenia o podmiotach, w których prawa posiada udziałowiec lub akcjonariusz podatnika opodatkowanego tym ryczałtem (czyli w systemie estońskim).
Ma to związek z nowelizacją z 28 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o CIT oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2122). Na jej podstawie od 1 stycznia 2021 r. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki akcyjne będą mogły wybrać ryczałt od przychodów spółek kapitałowych. Rozwiązanie to polega na zapłacie CIT dopiero w momencie wypłaty zysków.
Kolejne dwa wzory mają dotyczyć informacji o:
  • wpłaconej przez płatnika zaliczce na CIT od dochodu ze zbycia praw do spółki nieruchomościowej (CIT/ISN), która od 2021 r. będzie również nową instytucją prawną,
  • podatnikach posiadających, bezpośrednio lub za pośrednictwem podmiotów niebędących podatnikami podatku dochodowego, prawa do udziału w zysku spółki jawnej (CIT/15J i CIT/SN), co jest związane z ewentualnym opodatkowaniem tej spółki.
Formularze te zostaną wydane w związku z inną nowelizacją z 28 listopada – dotyczącą ustaw o PIT, o CIT, o zryczałtowanym podatku i innych ustaw (Dz.U. poz. 2123).
Nowelizacja ta wprowadzi od 1 stycznia 2021 r. nową instytucję – tzw. spółki nieruchomościowej, która zostanie objęta nowymi obowiązkami sprawozdawczymi oraz w zakresie podatku u źródła. Płatnik będzie też zobowiązany przesłać podatnikowi informację o wpłaconej zaliczce na podatek od dochodu ze zbycia udziałów (akcji), ogółu praw i obowiązków, tytułów uczestnictwa albo praw o podobnym charakterze, w spółce nieruchomościowej (na formularzu CIT/ISN).
Ta sama nowelizacja wprowadza opodatkowane CIT-em spółek jawnych, jeżeli nie wskażą one, kim są ich wspólnicy oraz kto pośrednio osiąga dochody ze spółki. Stąd wzory nowych informacji CIT/15J i CIT/SN.
Etap legislacyjny
Trzy projekty rozporządzeń w sprawie wzorów zawiadomienia i informacji – w konsultacjach