Spółka, która obciążyła swojego pracownika kosztami przejazdu taksówką na cele prywatne, sama niejako wyświadczyła tę usługę. Może więc pomniejszyć podatek należny o naliczony – wynika z wyroku NSA.
Wyrok dotyczy spółki będącej polskim oddziałem firmy irlandzkiej, która wykonywała usługi księgowe wyłącznie na rzecz klientów mających siedziby na terytorium państw unijnych (z wyłączeniem Polski). Sprzedaż nie podlegała opodatkowaniu polskim VAT. Począwszy jednak od kwietnia 2009 r., spółka zaczęła świadczyć usługi księgowe także na rzecz polskich podmiotów. W lutym 2008 r. obciążyła swojego pracownika za skorzystanie z usługi taksówkowej na cele prywatne i wystawiła na niego fakturę VAT.
Spór toczył się o to, czy spółce przysługuje prawo do odliczenia VAT od zakupów dokonywanych przez nią na terytorium Polski.
We wcześniejszych wyrokach w tej sprawie NSA zgadzał się z izbą skarbową, że spółka nie ma takiego prawa. „Z zasady neutralności podatku VAT i jego terytorialności wynika, że jeżeli podatnik chce skorzystać na danym terytorium z prawa do odliczenia podatku naliczonego, to na tymże terytorium musi też wykazać podatek należny” – orzekł NSA w wyrokach z 1 czerwca 2011 r. (sygn. akt I FSK 859/10 oraz I FSK 860/10).
W tych sprawach jednak spółka nie poruszała kwestii refaktury usług taksówkowych. Zwróciła na to uwagę w ponownym wniosku o interpretację. Wyraziła w nim przekonanie, że zarówno przed lutym 2008 r., jak i po tej dacie, przysługiwało jej prawo do odliczenia VAT.
Izba skarbowa nie zgodziła się z tym. Stwierdziła, że w odniesieniu do refakturowania przejazdu taksówką spółce przysługuje prawo do odliczenia podatku wyłącznie z tytułu poniesienia wydatków, które są związane konkretnie z tą czynnością opodatkowaną.
Sprawa trafiła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, który 14 listopada 2012 r. (sygn. akt I SA/Gd 937/12) przyznał rację izbie. Orzekł, że refakturowanie należności na pracownika za skorzystanie z usługi taksówkowej na cele prywatne jest tylko i wyłącznie obciążeniem pracownika kosztem usługi wykonanej przez inny podmiot, a nie wykonaniem czynności opodatkowanej, choćby jednorazowej, ale z zamiarem wykonywania jej w sposób częstotliwy.
Spółka złożyła skargę kasacyjną do NSA, który uchylił zaskarżony wyrok i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania przez sąd I instancji.
W uzasadnieniu NSA rozstrzygnął, że na podstawie art. 28 dyrektywy 112 spółka niejako sama wyświadczyła usługę przewozu taksówką. Jego zdaniem WSA błędnie przyjął, że czynność taka nie mogła stanowić czynności opodatkowanej, bo nie mieści się w profilu działania spółki, była wykonana jednorazowo i spółka nie była zobligowana do wystawienia refaktury.
ORZECZNICTWO
Wyrok NSA z 22 maja 2014 r., sygn. akt I FSK 642/12. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia