O zmodyfikowaniu sposobu użytkowania auta o masie do 3,5 tony z mieszanego na wyłącznie do działalności gospodarczej lub odwrotnie trzeba poinformować fiskusa. Często też należy skorygować podatek od towarów i usług
Czy VAT-26 umożliwia korektę podatku odliczonego
Podatnik ma auto osobowe, które kupił w styczniu 2013 r. za 98,4 tys. zł brutto. Odliczył tylko 6 tys. zł VAT. Czy jeżeli złoży do urzędu skarbowego informację, że będzie wykorzystywał pojazd wyłącznie do celów służbowych, i rozpocznie prowadzenie ewidencji przebiegu, będzie mógł odzyskać część nieodliczonego podatku?
Przepisy dotyczące odliczania VAT od samochodów osobowych o masie do 3,5 tony, obowiązujące od 1 kwietnia 2014 r., przewidują możliwość skorygowania rozliczeń w przypadku przekwalifikowania pojazdów uznawanych za wykorzystywane do celów mieszanych (czyli biznesowych i prywatnych) na użytkowane wyłącznie do działalności gospodarczej. Jednak dotyczy ona tylko aut kupionych po 31 marca 2014 r. Wynika to z przepisów przejściowych zawartych w ustawie, która wprowadziła zmiany w przepisach o VAT. Ustawodawca przewidział tylko jeden wyjątek. Korekta podatku odliczonego na korzyść podatnika w przypadku samochodów kupionych przed 1 kwietnia 2014 r. – gdy przysługiwało prawo do potrącenia 50 proc. lub 60 proc. VAT (odpowiednio nie więcej niż 5 tys. zł lub 6 tys. zł) – jest możliwa tylko przy ich sprzedaży. W takiej sytuacji można odzyskać (odliczyć) dodatkową część podatku – jednak niecałą niepotrąconą przy zakupie auta, ale w proporcji, która wynika z tego, ile miesięcy pozostało od sprzedaży do upływu 60-miesięcznego okresu (który liczy się od chwili nabycia pojazdu). Preferencja ta związana jest z tym, że przy zbyciu tego samochodu trzeba odprowadzić 23 proc. VAT. Jeżeli czytelnik złoży do urzędu skarbowego VAT-26 i udowodni, że użytkuje auto wyłącznie do celów biznesowych, będzie mógł odliczać 100 proc. VAT od wydatków eksploatacyjnych (na paliwo, naprawy, opłaty parkingowe, myjnię itp.). Analogiczna sytuacja będzie w przypadku pojazdów kupionych przed 1 kwietnia 2014 r. z pełnym odliczeniem VAT. Przykładowo, od 1 stycznia do 31 marca tego roku można było potrącić 100 proc. podatku od samochodów z homologacją ciężarową N1. Przy czym w obecnym stanie prawnym podatnicy nie muszą korygować podatku na korzyść fiskusa, gdy nie złożą VAT-26 i użytkują auto w sposób mieszany. Jednak wówczas mogą odliczać tylko 50 proc. daniny od wydatków eksploatacyjnych, w tym również na paliwo.
Podstawa prawna
Art. 90b ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 ze zm.).
Art. 11 ust 2 ustawy z 7 lutego 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 312).
Czy można odzyskać VAT, gdy firma stosuje proporcję
W maju spółka kupiła samochód osobowy za 73,8 tys. zł brutto. Dopiero we wrześniu podatnik złoży do urzędu skarbowego informację, że będzie wykorzystywał auto wyłącznie do celów służbowych. Czy odzyska część VAT zapłaconego przy zakupie? Jeżeli tak, to jaka to będzie kwota, gdy w 2014 r. rozlicza się przy zastosowaniu proporcji (90 proc.)?
Firma będzie mogła odzyskać część VAT nieodliczonego przy nabyciu samochodu. W związku z zakupem w deklaracji za maj przedsiębiorca miał prawo wykazać podatek naliczony w kwocie 6210 zł. Jest to 90 proc. z połowy VAT (6,9 tys. zł), którą mogą odliczać podatnicy od samochodów osobowych uznawanych za wykorzystywane do celów mieszanych (tj. zarówno prywatnych, jak i do działalności gospodarczej).
We wrześniu podatnik zamierza przekwalifikować samochód na użytkowany wyłącznie na potrzeby firmy. Będzie musiał złożyć informację VAT-26, wykluczyć użytek prywatny i założyć ewidencję przebiegu pojazdu. Wówczas w rozliczeniu za wrzesień będzie miał prawo podwyższyć kwotę podatku naliczonego (w proporcji, która wynika z tego, ile miesięcy pozostanie od przekwalifikowania do upływu 60-miesięcznego terminu liczonego od nabycia), którego nie potrącił przy zakupie auta. Jeżeli do zmiany sposobu użytkowania dojdzie w 5. miesiącu (wrzesień), licząc od zakupu (maj), to pozostały okres wynosi 56 miesięcy (łącznie z miesiącem przekwalifikowania). Podatnik może więc uwzględnić podatek naliczony wynoszący 56/60 podatku nieodliczonego w deklaracji za maj (wtedy maksymalnie mógłby odliczyć przy spełnieniu pewnych warunków 12 420 zł, tj. 90 proc. z całej kwoty VAT wynoszącej 13,8 tys. zł; kwota nieodliczona wyniosła więc 6210 zł). W deklaracji za wrzesień będzie mógł ująć podatek naliczony w wysokości 5796 zł (56/60 x 6210 zł).
Podstawa prawna
Art. 90b ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 ze zm.).
Czy trzeba informować o rezygnacji ze 100 proc.
W kwietniu czytelnik złożył VAT-26 i zaczął prowadzić ewidencję przebiegu użytkowanych już aut osobowych. Jednak prowadzenie dokumentacji okazało się uciążliwe i od czerwca przedsiębiorca tego zaniechał. Czy o rezygnacji z preferencyjnego rozliczenia musi poinformować fiskusa?
Podatnik, który zmienia sposób wykorzystywania auta z wyłącznie do celów biznesowych na mieszany (czyli również do celów prywatnych), musi zaktualizować informację VAT-26. Musi to zrobić najpóźniej dzień przed przekwalifikowaniem pojazdów. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że pytanie dotyczy samochodów osobowych kupionych przed 1 kwietnia. W takim przypadku zmiana przeznaczenia będzie się wiązała tylko z tym, że firma od dnia, w którym jej dokona, będzie mogła odliczać nie 100 proc., ale 50 proc. VAT od wydatków związanych z tymi pojazdami, np. napraw czy innych kosztów eksploatacyjnych. Tylko od paliwa nie będzie mogła odzyskać daniny w ogóle (nie pozwalają na to przepisy przejściowe zawarte w ustawie nowelizującej ustawę o VAT). Dopiero od 1 lipca 2015 r. firma będzie miała prawo odliczać połowę podatku zawartego w cenie paliwa. Gdyby przekwalifikowanie dotyczyło samochodów kupionych po 31 marca 2014 r., konieczna byłaby też korekta VAT odliczonego przy zakupie.
Podstawa prawna
Art. 86a ust. 14 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 ze zm.).
Art. 12 ust. 2 pkt 1 ustawy z 7 lutego 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 312).
Czy podatek od leasingowanych aut trzeba korygować
Podatnik wziął w leasing kilka samochodów. Czy zmiana sposobu ich wykorzystywania z takiego, który umożliwia 100-proc. odliczenie VAT od miesięcznych rat, na takie, które pozwala tylko na częściowe odzyskanie podatku, wiąże się z koniecznością korekty odliczonego podatku naliczonego?
Korygować należy tylko podatek związany z nabyciem, importem lub wytworzeniem pojazdów. Nie dotyczy to innych kosztów, związanych z eksploatacją aut, ich używaniem na podstawie umów najmu, dzierżawy, leasingu (operacyjnego) lub innych umów o podobnym charakterze. Jak wyjaśniło Ministerstwo Finansów, odliczanie VAT od tych wydatków odbywa się na bieżąco (a nie jak przy nabyciu auta na własność – jednorazowo, z góry). Istnieje zatem możliwość weryfikowania odliczeń na bieżąco. W miesiącu, w którym doszło do zmiany przeznaczenia pojazdu, należy też zmienić zasady potrącania VAT. W praktyce przedsiębiorca począwszy od miesiąca, w którym zmienił sposób użytkowania auta, będzie potrącał od rat i wydatków eksploatacyjnych 50 proc. podatku.
Podstawa prawna
Art. 90b ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 ze zm.).
Czy dodanie rzędu siedzeń pozbawia preferencji
Czytelnik w kwietniu kupił samochód wielozadaniowy z jednym rzędem siedzeń. Czy jak zamontuje w nim dodatkowe siedzenia, straci prawo do 100-proc. odliczenia VAT od wydatków eksploatacyjnych?
Samochody kwalifikowane do wielozadaniowych z jednym rzędem siedzeń z uwagi na swoje cechy konstrukcyjne są automatycznie uznawane za służące wyłącznie do działalności gospodarczej lub takie, w przypadku których możliwość użycia do innych celów jest z założenia ograniczona. W związku z tym dają z definicji prawo po potrącenia 100 proc. VAT zapłaconego zarówno przy zakupie, jak i w ramach wydatków eksploatacyjnych. Podstawą do pełnego odliczenia są zaświadczenia wydane przez okręgową stację kontroli pojazdów. Jeżeli podatnik zamontuje dodatkowy rząd siedzeń, straci możliwość korzystania z preferencji. Dotyczy to wszystkich pojazdów samochodowych innych niż samochody osobowe, które zostały wymienione w art. 86a ust. 9 pkt 1 i 2 ustawy o VAT. Chodzi o auta:
wmające jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą:
– klasyfikowane na podstawie przepisów o ruchu drogowym do podrodzaju: wielozadaniowy, van lub
– z otwartą częścią przeznaczoną do przewozu ładunków;
wktóre posiadają kabinę kierowcy z jednym rzędem siedzeń i nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielne elementy pojazdu.
Jeżeli zmiany spowodują, że pojazdy nie będą już spełniały tych warunków, przestają być uznawane za wykorzystywane wyłączne do działalności gospodarczej – do dnia dokonania zmian. Przykładowo, jeżeli podatnik będzie miał fakturę dotyczącą zmian w aucie datowaną na 15 czerwca, odliczy 100 proc. podatku od zakupów związanych z tym pojazdem dokonanych do 14 czerwca włącznie (np. paliwo czy serwis). Od 15 czerwca będzie mógł potrącać tylko 50 proc. podatku. Jeżeli podatnik nie ma faktury, może wykazać, kiedy nastąpiła zmiana, np. powołując się na korespondencję mailową z dokonującym przebudowy czy też za pomocą zdjęć opatrzonych datą.
Jeżeli dzięki tym dowodom jest w stanie podać tylko miesiąc, w którym nastąpiła zmiana, ale nie konkretny dzień, już za cały ten miesiąc musi rozliczać się, stosując 50-proc. potrącenie. Może się zdarzyć, że podatnik nie będzie miał ani faktury, ani innych dokumentów, które wskazywałyby moment dokonania zmian w aucie. Wówczas musi stosować 50-proc. odliczenie w odniesieniu do wszystkich wydatków związanych z autem, od których potrącał VAT – w tym także poniesionych w kwietniu.
Ponieważ wraz z montażem dodatkowych siedzeń doszłoby do przekwalifikowania samochodu (kupionego po 31 marca), konieczna byłaby też korekta VAT naliczonego odliczonego przy zakupie (w proporcji, która wynika z tego, ile miesięcy pozostało od zakupu do upływu 60-miesięcznego terminu). Jeżeli do przekwalifikowania dojdzie w 3. miesiącu (czerwiec), licząc od zakupu (kwiecień), to pozostały okres wynosi 58 miesięcy (łącznie z miesiącem przekwalifikowania). Wówczas w deklaracji za czerwiec trzeba skorygować na korzyść fiskusa podatek naliczony o 58/60 połowy podatku odliczonego w deklaracji za kwiecień (bierzemy pod uwagę połowę podatku odliczonego, bo przy mieszanym użytku przysługuje prawo do potrącenia 50 proc. VAT).
Podstawa prawna
Art. 86a ust. 9–11, art. 90b ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 ze zm.).