Minister finansów wyjaśnił w interpretacji ogólnej, kiedy podwykonawcy wykonujący czynności na rzecz podmiotów świadczących usługi kształcenia zawodowego i przekwalifikowania również mogą korzystać z preferencji podatkowej.
Chodzi o zwolnienie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o VAT oraz par. 3 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz.U. z 2013 r. poz. 1722 ze zm.).
Dotyczy ono usług kształcenia zawodowego i przekwalifikowania finansowanych w co najmniej 70 proc. ze środków publicznych.
Minister wyjaśnił, że warunek „finansowania ze środków publicznych” jest spełniony zarówno wtedy, gdy usługę świadczy podmiot otrzymujący dofinansowanie, jak i gdy w jej realizację zaangażowany jest podwykonawca. Powinien on jednak posiadać dokumentację potwierdzającą, że źródłem finansowania usługi są środki publiczne.
Minister podkreślił, że świadczenie usług kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania przez beneficjenta pomocy publicznej nie oznacza, iż czynności wykonywane przez podwykonawcę są również tego typu usługą (mimo że wszystkie te czynności, wykonywane łącznie, składają się na nią). Zwrócił uwagę na wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z 14 czerwca 2007 r. w sprawie C-434/05 Horizon College.
Na jego podstawie minister stwierdził, że wprawdzie świadczona przez podwykonawcę usługa udostępniania nauczyciela nie jest usługą „kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego”, to jednak jest ona z nią ściśle związana. Dlatego jest objęta zwolnieniem.
Minister podkreślił, że aby podwykonawca mógł skorzystać ze zwolnienia, musi spełnić wiele warunków. Po pierwsze, wykonywane przez niego czynności lub dostawy muszą być niezbędne do wykonania usługi podstawowej. Po drugie, podwykonawca musi być podmiotem, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 26 lub 29 ustawy o VAT lub par. 3 ust. 1 pkt 13 lub 14 rozporządzenia, tj. m.in. jednostką oświatową bądź podmiotem, które dostały akredytację ministra edukacji na prowadzenie szkoleń.
Po trzecie, świadczenie powinno być w co najmniej 70 proc. finansowane ze środków publicznych.
Po czwarte, celem wykonania usług nie może być osiągnięcie dodatkowego dochodu przez wykorzystanie przewagi konkurencyjnej, jaką daje brak opodatkowania VAT.
Interpretacja ogólna ministra finansów z 30 maja 2014 r., nr PT1/033/46/751/KCO/13/14/RD50004 (Dz.Urz. Min. Fin. poz. 23).