Organizacja pożytku publicznego (OPP), która przekaże środki ze sprzedaży towarów na cele religijne, nie będzie musiała odprowadzać od takiej dostawy VAT. Przewiduje to opublikowany przez Ministerstwo Finansów projekt zmian w rozporządzeniu dotyczącym zwolnienia z tego podatku.
W przepisach pojawi się definicja celów publicznych. Będzie ona obejmowała cele, które określone są w art. 4 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 234, poz. 1536 ze zm.) – m.in. wspieranie rodzin i działalność charytatywna oraz cele religijne określone w statucie lub innym akcie wewnętrznym OPP.
Zmiany te wiążą się z wejściem w życie 18 lipca 2014 r. ustawy z 14 marca 2014 r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych (Dz.U. poz. 498), która liberalizuje podejście do takich akcji. Nie trzeba będzie już bowiem uzyskiwać pozwoleń na jej organizację. Wystarczające będzie zgłoszenie.
Razem z nową ustawą zacznie obowiązywać również znowelizowane rozporządzenie.
Zgodnie z nowym brzmieniem przepisów zwolnieniem od podatku objęta będzie dostawa towarów, które OPP uzyskała w drodze darowizny bądź zakupiła je ze środków w związku z organizowaną przez nią zbiórką. Chodzi tu o towary pozyskane na realizację celów pożytku publicznego.
Juliusz Makarewicz, starszy konsultant z PwC, przypomina, że przepisy projektowanego rozporządzenia dotyczą tylko niektórych OPP, które są podatnikami VAT, tj. prowadzą odpłatną działalność pożytku publicznego. Ekspert wyjaśnia, że dotychczas tego typu organizacje mogły próbować korzystać ze zwolnień przewidzianych w ustawie o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 ze zm.).
– Po zmianach w przepisach zwolnienie będzie jednoznaczne – twierdzi ekspert.
Warto jednak zwrócić uwagę na jeszcze jedną zmianę. OPP będzie mogła korzystać z preferencji w VAT, gdy pieniądze ze sprzedaży towarów zostaną przeznaczone na cele pożytku publicznego przed upływem trzech lat od ich pozyskania.
– To jest dodatkowy obowiązek administracyjny – podkreśla Juliusz Makarewicz.
Według eksperta przez wprowadzenie takiego wymogu ustawodawca chce zabezpieczyć się przed niewłaściwym rozliczeniem VAT. Obecnie uzyskanie tytułu organizacji pożytku publicznego nie jest takie trudne jak jeszcze kilka lat temu.
Etap legislacyjny
Projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień w konsultacjach