Sprawa, którą zajął się NSA, dotyczyła archidiecezji, która zamierzała podpisać z jedną z parafii umowę darowizny. Na jej podstawie stanie się właścicielem nieruchomości o wartości ponad 100 mln zł. Archidiecezja wystąpiła do ministra finansów z wnioskiem o interpretację podatkową.

Chciała potwierdzenia, że w związku z otrzymaniem darowizny nie ma obowiązku zapłaty 19 - proc. podatku dochodowego od osób prawnych. Archidiecezja jest terytorialną jednostką organizacyjną Kościoła i na podstawie ustawy z 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz.U. z 2013, poz. 1169 z późn. zm.) posiada osobowość prawną. Uważała, że zgodnie z art. 17 ust.1 pkt 4a lit.b ustawy o CIT (t.j. Dz.U. z 2011 r., nr 74, poz. 397 z późn. zm.) uzyskany przez nią przychód jest zwolniony z podatku dochodowego. Przepis ten określa, że wolne od CIT są dochody kościelnych osób prawnych z niegospodarczej działalności statutowej. Oprócz tego zwolnione są dochody z pozostałej działalności - w części przeznaczonej na cele: kultu religijnego, oświatowo-wychowawcze, naukowe, czy inwestycje sakralne w zakresie budowy np. kościołów czy kaplic.

Archidiecezja wskazała też, że nieruchomość przekaże wyodrębnionej jednostce organizacyjnej, którą powoła na podstawie ww. ustawy kościelnej. Uważała, że wystarczające będzie, gdy oświadczy na piśmie, że uzyskany w związku z darowizną dochód przeznaczy na cele np. kultu religijnego, czy też na inwestycje sakralne. Nie musi jednak określać terminu rzeczywistego wydatkowania tego dochodu.

Minister finansów zgodził się, że wystarczający dla zwolnienia jest fakt zadeklarowania przez podatnika dochodu na cele statutowe. Organ uznał jednak, że jeśli archidiecezja przekaże nieruchomość w zarząd odrębnej jednostce, to przestanie spełniać warunki do ulgi i będzie musiała zapłacić podatek.

Sąd uchylił tę interpretację. Stwierdził, że bez znaczenia jest to, jaki podmiot będzie zarządzał nieruchomością, jeśli właścicielem pozostanie archidiecezja. Rozstrzygnięcie to utrzymał w mocy NSA.

Wyrok jest prawomocny.
Wyrok NSA z 11 grudnia 2013 r. (sygn. II FSK 3033/11)