Wypłata pieniędzy wspólnikowi na skutek zmniejszenia jego udziału kapitałowego w spółce komandytowej jest zwolniona z opodatkowania – orzekł NSA.
Sprawa dotyczyła spółki kapitałowej, która przystępując do spółki komandytowej jako komandytariusz, wniosła wkład w postaci prawa wieczystego użytkowania gruntu oraz budynków. We wniosku o interpretację wskazała, że w przyszłości, w ramach częściowego zwrotu aportu, może otrzymać od spółki komandytowej pieniądze. W związku z tym spytała, czy taka wypłata spowoduje powstanie u niej przychodu opodatkowanego podatkiem dochodowym (w jej wypadku – CIT).
Spółka była zdania, że otrzymany przez nią częściowy zwrot wkładu nie będzie dla niej przychodem. Argumentowała, że spółka komandytowa jest transparentna podatkowo – podatku nie płaci spółka, lecz jej poszczególni wspólnicy, proporcjonalnie do ich udziałów w zysku. W konsekwencji wypłaty środków pieniężnych z zysku bilansowego są neutralne podatkowo dla wspólników spółki osobowej. Nie ma podstaw do innego traktowania wypłat związanych z częściowym zwrotem wkładu – twierdziła spółka.
Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy był innego zdania. Stwierdził, że środki otrzymane przez spółkę na skutek zmniejszenia jej udziału kapitałowego będą dla niej przychodem podatkowym na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy CIT.
Podobnie uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie. Orzekł, że nieopodatkowanego zwrotu majątku uprzednio wniesionego do spółki osobowej nie można utożsamiać z wypłatą wspólnikowi środków tytułem należnego mu udziału kapitałowego w spółce, w związku z jego wystąpieniem ze spółki, czy też z wypłatą mu pieniędzy tytułem zmniejszenia udziału kapitałowego i wycofania części wkładu.
Wyrok ten uchylił w całości NSA. W ustnym uzasadnieniu sędzia Sławomir Presnarowicz podkreślił, że przepływy pieniężne pomiędzy wspólnikiem a spółką nieposiadającą osobowości prawnej są neutralne podatkowo. W związku z tym częściowy zwrot przedmiotowego wkładu nie podlega opodatkowaniu.
ORZECZNICTWO
Wyrok z 22 maja 2014 r., sygn. akt II FSK 1471/12.