Zapłacone przez przedsiębiorcę oprocentowanie od kredytu zaciągniętego na finansowanie działalności gospodarczej jest kosztem pośrednim. Zmniejsza on przychód w momencie poniesienia – potwierdził Naczelny Sąd Administracyjny.
Zapłacone przez przedsiębiorcę oprocentowanie od kredytu zaciągniętego na finansowanie działalności gospodarczej jest kosztem pośrednim. Zmniejsza on przychód w momencie poniesienia – potwierdził Naczelny Sąd Administracyjny.
Sprawa dotyczyła dewelopera z Lubina. W wyniku kontroli skarbowej urząd stwierdził, że firma zaniżyła podatek dochodowy za 2007 r. Nie powinna była bowiem – zdaniem urzędu – zaliczyć w tym roku do kosztów około 178 tys. zł zapłaconych odsetek od kredytów zaciągniętych na pokrycie bieżącej działalności gospodarczej – zakup działek budowlanych.
Urząd kontroli skarbowej był zdania, że zapłacone odsetki są wprawdzie kosztem uzyskania przychodu, ale nie mogły być odliczone w 2007 r., bo w tym roku spółka nie sprzedała żadnego z wybudowanych przez siebie domów. Zarówno urząd, jak i Izba Skarbowa we Wrocławiu twierdziły, że odsetki od kredytu są bezpośrednio związane z realizacją określonych inwestycji budowlanych.
Deweloper zaskarżył decyzję izby do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu. Był przekonany, że odsetki od kredytu zaciągniętego na zakup działek są kosztem pośrednim i należy je rozliczać w dacie poniesienia.
Wrocławski sąd przyznał rację deweloperowi. Potwierdził, że odsetki są kosztem pośrednim i należało je zaliczyć do kosztów podatkowych w momencie poniesienia, czyli w 2007 r. Sąd wyjaśnił, że koszty pośrednie nie przekładają się na konkretne przychody, ale służą zazwyczaj działalności całego przedsiębiorstwa i zapewniają mu sprawne funkcjonowanie. Zdaniem WSA, mimo że kredyty były zaciągnięte na realizację konkretnych inwestycji budowlanych, a sprzedaż zrealizowanych projektów przyniosłaby spółce dochód, to nie można uznać, że odsetki od nich są bezpośrednio związane z przychodem.
Podobnie orzekł Naczelny Sąd Administracyjny, oddalając skargę kasacyjną wrocławskiej izby. W uzasadnieniu sędzia Jan Rudowski wyjaśnił, że odsetki od kredytów służących finansowaniu przez przedsiębiorcę bieżącej działalności gospodarczej zawsze są pośrednim kosztem uzyskania przychodu i dlatego należy je odliczać w momencie ich poniesienia.
ORZECZNICTWO
Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 15 maja 2014 r., sygn. akt II FSK 1527/12.