Bank, po wstąpieniu w prawa i obowiązki dłużnika (spółki), może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów odsetki od kredytu zaciągniętego przez poprzednika – wynika z wyroku WSA.
Chodziło o bank, który planował nabyć przedsiębiorstwo (spółkę) lub zorganizowaną jego część (ZCP) wraz z jego zobowiązaniami, m.in. z tytułu umowy kredytu. Przejęcie długów miało nastąpić po uzyskaniu zgody poszczególnych wierzycieli.
Bank chciał się upewnić, czy w razie, gdy wstąpi w prawa i obowiązki dłużnika na podstawie art. 519 kodeksu cywilnego, będzie mógł zaliczyć odsetki od kredytu do kosztów uzyskania przychodu w momencie ich zapłaty.
Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu uznał, że to niemożliwe, bo – jak stwierdził – bank nie wejdzie w prawa i obowiązki podatkowe zbywcy, a zatem nie będzie podstawy prawnej do kontynuacji rozliczeń podatkowych.
Ze stanowiskiem banku zgodził się Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu. Wskazał, że w rozpatrywanej sprawie można mówić o sukcesji podatkowej, ponieważ skutkiem transakcji będzie przejęcie przez bank kredytu zaciągniętego przez spółkę, a odsetki od kredytu zostaną spłacone już po przejęciu jej przedsiębiorstwa (ZCP). Wyrok jest nieprawomocny.
Łukasz Kupryjańczyk, menedżer w dziale Doradztwa Podatkowego EY, uważa, że orzeczenie wrocławskiego sądu wpisuje się w najnowszą, pozytywną dla podatników linię orzeczniczą, zgodnie z którą odsetki od kredytu przejętego na skutek aportu przedsiębiorstwa (lub ZCP) mogą być kosztem uzyskania przychodów nabywcy.
– Do niedawna orzecznictwo sądów administracyjnych w tej kwestii było rozbieżne, czego skutkiem były wydawane jednomyślnie, negatywne dla podatników interpretacje – zwraca uwagę Łukasz Kupryjańczyk.
Podkreśla, że w analizowanej sprawie podmiot przejmujący dług na skutek nabycia przedsiębiorstwa (ZCP) ciągle korzysta z kredytu – jeśli nie bezpośrednio, to pośrednio, wykorzystując w działalności np. majątek, który był takim długiem sfinansowany.
– Istnieje zatem związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy kosztem odsetkowym a przychodem podatkowym – podsumowuje ekspert.
Korzystną dla podatników interpretację w podobnej sprawie wydał w grudniu 2013 r. dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach (nr IBPBI/2/423-1145/13/AK).
ORZECZNICTWO
Wyrok WSA we Wrocławiu z 23 kwietnia 2014 r., sygn. akt I SA/Wr 296/14.