Wyrok jest ważny dla wszystkich, którzy wciąż jeszcze toczą spory z fiskusem o wysokość stawki podstawowej VAT, zmienionej ponad trzy lata temu.

W sprawie rozpatrywanej przez NSA chodziło o spółkę, która w grudniu 2010 r. kupiła licencję na program komputerowy na czas nieoznaczony. W tydzień po podpisaniu umowy została wystawiona faktura i jednocześnie dostawca dostarczył licencję. Płatność miała jednak nastąpić dopiero w styczniu 2011 r.

Spółka spytała izbę skarbową, jaką ma zastosować stawkę VAT: 22 proc. czy 23 proc. Była przekonana, że niższą, bo dostawa licencji miała miejsce jeszcze przed podwyżką. Wskazywała na art. 41 ust. 14a ustawy o VAT, z którego wynika, że jeżeli dostawa została wykonana przed zmianą stawki, a obowiązek podatkowy powstał później, to właściwa jest stawka obowiązująca w momencie wykonania.

Izba Skarbowa w Katowicach nie zgodziła się ze spółką. Przypomniała, że obowiązek podatkowy z tytułu udzielenia licencji powstaje dopiero z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty. Dlatego – zdaniem izby – w 2010 r. doszło jedynie do częściowego wykonania dostawy licencji.

Spółka zaskarżyła tę interpretację do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach. Twierdziła, że licencja została w całości udzielona jeszcze w 2010 r.

Gliwicki sąd przyznał jej rację i uchylił interpretację izby. Stwierdził, że stawka podatku powinna być znana podatnikowi już w chwili dokonywania czynności podlegającej opodatkowaniu i nie może być tak, że w tym momencie podatnik nie wie jeszcze, jaka będzie stawka podatku, albo się musi liczyć z jej zmianą. Takie działanie naruszałoby – zdaniem WSA – zasadę pewności prawa.

Rację przyznał spółce także Naczelny Sąd Administracyjny. Sędzia Cezary Kosterna wyjaśnił, że dostawa licencji na program komputerowy jest czynnością jednorazową i ma miejsce w chwili przeniesienia praw z licencji na nabywcę. Zdaniem NSA nie ma znaczenia to, że płatność za przeniesienie praw z licencji nastąpiła dopiero w 2011 r.

ORZECZNICTWO

Wyrok NSA z 9 kwietnia 2014 r., sygn. akt I FSK 763/13.