W znowelizowanej dyrektywie i nowym rozporządzeniu UE, które dotyczą ustawowych badań sprawozdań finansowych w jednostkach zainteresowania publicznego (m.in. spółkach giełdowych) pojawiły się zmiany m.in. dotyczące rotacji podmiotów audytorskich.

Teraz kraje UE muszą dostosować do nich swoje przepisy krajowe. Zgodnie ze zmianami w regulacjach unijnych jednostka zainteresowania publicznego do pierwszego zlecenia będzie musiała zatrudnić firmę audytorską na minimum rok. Zlecenia będzie można odnawiać, ale łącznie nie mogą one trwać dłużej niż 10 lat.

Państwa członkowskie będą mogły wprowadzić odstępstwa od tych zasad m.in. wymagać, by pierwsze zlecenie, trwało dłużej niż jeden rok. Mają też prawo skrócić maksymalny czas współpracy z jedną firma audytorską, albo też zgodzić się, w szczególnych okolicznościach, na jego wydłużenie do 20 lub 24 lat.

Zgodnie z nowymi zasadami po zakończeniu współpracy (po maksymalnym czasie) firma audytorska, lub inna będąca częścią jej sieci działającej w ramach UE, będzie mogła znowu pojąć współpracę, ale dopiero po 4 latach.

Obecnie wymóg rotacji w jednostkach zainteresowania publicznego dotyczy tylko kluczowego biegłego, tj. odpowiedzialnego za badanie sprawozdań finansowych w imieniu podmiotu audytorskiego. Zgodnie z ustawą o biegłych rewidentach (Dz.U. z 2010 r., nr 6, poz. 36 z późn. zm.) musi się on zmieniać co pięć lat.