Księgowi nie ujmują w bilansie lokat z naliczonymi na dzień bilansowy odsetkami - mówi Małgorzata Mikołajec, menedżer działu rachunkowości w Grupie Gumułka.
Został niecały tydzień na sporządzenie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013. Jakie pomyłki są najczęściej popełniane przez księgowych przy tworzeniu bilansu?
Nieprawidłowo są w nim wykazywane m.in. zaliczki, które podlegają prezentacji w bilansie nie jako rozrachunki krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług. Prawidłowa prezentacja w pozycjach bilansu zależy od celu, na jaki zostały wpłacone. Przykładowo zaliczki otrzymane na poczet przyszłych dostaw i usług ujmuje się w księgach rachunkowych na koncie zespołu 8 „rozliczenia międzyokresowe przychodów”. Wielu księgowych prezentuje je wówczas w pasywach bilansu w pozycji I.1. jako „rozliczenia międzyokresowe przychodów” bądź „zobowiązania krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług”. Natomiast prawidłowo należy je umieścić w pasywach bilansu, odpowiednio – w zależności od tego, czy zostały przekazane przez jednostki powiązane, czy pozostałe – w pasywach w pozycji B.III.1b) lub B.III.2e) „zaliczki na dostawy”.