Zasady opodatkowania prywatnych stypendiów uzyskiwanych na Wyspach przez uczących się tam polskich studentów wyjaśniło Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską (nr 23243/13). W ocenie MF, w takich wypadkach stosuje się art. 21 polsko-brytyjskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania z 20 lipca 2006 r. Zgodnie z nim dochód – bez względu na to, gdzie powstaje – jest opodatkowany tylko w państwie zamieszkania osoby, która go uzyskuje – w tym wypadku wyłącznie w Polsce.

MF zaznacza, że w art. 21 ust. l pkt 23a lit. a ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.) przewidziano zwolnienie z opodatkowania dla zagranicznych stypendiów. Obejmuje ono część dochodów polskich rezydentów, przebywających czasowo za granicą i uzyskujących tam dochody ze stypendiów. Stanowi ona równowartość diety z tytułu zagranicznej podróży służbowej, określonej w odrębnych przepisach (rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z 29 stycznia 2013 r., Dz.U. z 2013 r. poz. 167) – za każdy dzień otrzymywania stypendium. Wartość świadczeń przelicza się na złote według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu.

Stypendysta kształcący się w Wielkiej Brytanii ma prawo do pomniejszenia rocznego dochodu do opodatkowania o kwotę stanowiącą równowartość 35 funtów brytyjskich (GBP) za każdy dzień otrzymywania stypendium. Przyjmując do przeliczenia kurs średni GBP z 18 grudnia 2013 r. ogłoszony przez NBP w wysokości 4,97 zł, stypendium do opodatkowania za każdy dzień będzie pomniejszone o 173,95 zł. W skali całego miesiąca dochód zwolniony z PIT z tego tytułu wyniesie zatem 5219 zł (173,95 zł x 30 dni).

Odpowiedź Ministerstwa Finansów na interpelację poselską nr 23243/13