Firma, która zerwie znaki z butelek, aby wykorzystać zawarty w nich alkohol do produkcji innych napojów, nie musi korygować deklaracji, gdy towar nie opuścił składu podatkowego – orzekł NSA.
Bartosz Bołtromiuk doradca podatkowy, Independent Tax Advisers / Dziennik Gazeta Prawna
Sprawa dotyczyła producenta wódek, likierów i innych napojów spirytusowych. Produkcja odbywa się w procedurze zawieszenia poboru akcyzy. Na butelki, po rozlaniu do nich alkoholu, naklejane są znaki akcyzy (banderole). Następnie gotowe produkty są umieszczane w magazynie w składzie podatkowym, w procedurze zawieszenie poboru akcyzy.
Nie wszystkie jednak partie napojów udaje się firmie sprzedać. Z tego powodu spółka planowała opróżnić część butelek znajdujących się w magazynie (składzie podatkowym), by wykorzystać zawarty w nich alkohol do produkcji innych trunków. Wymagana jest na to, jeszcze przed zlaniem alkoholu, zgoda naczelnika urzędu celnego na zdjęcie i zniszczenie banderol.
Wątpliwości spółki wiązały się z faktem, że wcześniej nakleiła ona na butelki banderole i o ich wartość obniżyła kwoty dziennych wpłat na podatek akcyzowy. W praktyce bowiem znaki akcyzy pełnią funkcję zaliczek na mający powstać w przyszłości należny podatek, gdy wyroby akcyzowe zostaną wyprowadzone ze składu podatkowego. Spółka spytała izbę skarbową, czy będzie musiała teraz skorygować złożoną już deklarację.
Była zdania, że nie będzie miała takiego obowiązku, ponieważ przepisy uzależniają prawo do obniżenia należnej akcyzy o wartość banderol wyłącznie od ich naklejenia na wyroby akcyzowe, niezależnie od faktu, czy produkty te opuszczą w przyszłości skład podatkowy.
Nie zgodziła się z tym izba skarbowa i nakazała firmie skorygować deklarację. Rację spółce przyznały natomiast Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie oraz NSA. Sędzia Sylwester Marciniak zwrócił uwagę, że w sytuacji, o którą pyta spółka, żaden przepis ustawy akcyzowej nie nakłada na nią obowiązku korekty w razie zdjęcia banderol.
Wyrok ważny dla producentów i importerów
Stanowisko NSA jest zgodne z literalnym brzmieniem przepisów, ponieważ żaden przepis ustawy nie przewiduje obowiązku korekty raz odliczonej wartości banderol. Co więcej, odpowiada ono także podstawowym zasadom i celom systemu opodatkowania akcyzą. Gdyby podatnik musiał korygować odliczenie wartości banderol w sytuacji, gdy wyrób nie trafi na rynek, naruszona zostałaby zasada opodatkowania konsumpcji. Z zasady tej wynika bowiem, że jakakolwiek zaliczka pobrana od podatnika na poczet podatku akcyzowego (tutaj: w postaci wartości banderol) powinna zostać podatnikowi zwrócona, jeśli do konsumpcji wyrobu ostatecznie nie dojdzie.
Wyrok ma istotne znaczenie dla wszystkich podatników zajmujących się produkcją lub importem wyrobów podlegających obowiązkowi banderolowania, a więc działających w branży spirytusowej, winiarskiej oraz tytoniowej. Dotyczy nie tylko sytuacji utylizacji wyrobów oznaczonych znakami akcyzy, ale również przeznaczenia ich do ponownego przerobu (w tym celu wyprodukowania z nich nowych wyrobów akcyzowych), a także przeznaczenia ich na rynek zagraniczny. We wszystkich tego typu sytuacjach nie dochodzi do konsumpcji wyrobu na terenie kraju, a zatem podatnik powinien mieć możliwość odzyskania wartości banderol, za które zapłacił, a następnie prawidłowo naniósł na wyroby, planując ich sprzedaż na terenie kraju.
ORZECZNICTWO
Wyrok NSA z 4 marca 2014 r., sygn. akt I FSK 451/13.