Taka sytuacja ma miejsce, gdy sąd nie zdążył do końca 2013 r. rozpatrzyć wniosku o przekształcenie.

Co się zmieniło

Do końca 2013 r. spółki komandytowo-akcyjne były neutralne podatkowo – podatek płacili jedynie wspólnicy. Komplementariusze byli zobowiązani do uiszczania comiesięcznych zaliczek, a akcjonariusze podlegali opodatkowaniu dopiero po podjęciu przez walne zgromadzenie spółki uchwały o podziale zysku i wypłacie dywidendy.
Od 1 stycznia 2014 r. opodatkowaniu podlegają zarówno same spółki (poprzez bieżące opodatkowanie prowadzonej działalności gospodarczej), jak i dystrybucja wypracowanych zysków do ich wspólników (tak jak w przypadku spółek kapitałowych). To skłoniło wielu właścicieli spółek do przekształcania ich w inne spółki osobowe.
Przekształcenie następuje dopiero z chwilą wpisu spółki przekształconej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Tymczasem pod koniec roku wpływała do sądów znaczna ilość takich wniosków i nie wszystkie spółki udało się przekształcić przed końcem 2013 r. Co w takiej sytuacji?

Skutki opóźnienia

Jeżeli przekształcenie zostało zarejestrowane 1 stycznia 2014 r. lub później, a w spółce występowały niepodzielone zyski, to wspólnicy spółki podlegają opodatkowaniu PIT lub CIT z tytułu udziału w zyskach osób prawnych.
Zgodnie ze znowelizowanym art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.) „dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału, w tym także: (...) wartość niepodzielonych zysków w spółce w przypadku przekształcenia spółki w spółkę niebędącą osobą prawną; przychód określa się na dzień przekształcenia”.
Analogicznie brzmi znowelizowany art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o CIT (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 74, poz. 397 z późn. zm.).

Zmiana nie dla wszystkich

Zmieniony przepis nie dotyczy dotychczasowych komplementariuszy spółki przekształcanej (SKA), co wynika z art. 7 ust. 1 ustawy nowelizującej (Dz.U. z 2013 r. poz. 1387 ): „przepisów ustaw (...), w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie stosuje się do zysku spółki komandytowo-akcyjnej wypracowanego przed dniem, w którym spółka ta stała się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, z wyjątkiem zysku spółki komandytowo-akcyjnej przypadającego na jej akcjonariusza”.
Udział poszczególnych wspólników w zysku powinien być więc liczony zgodnie ze statutem spółki komandytowo-akcyjnej.
Jest to korzystne w spółkach, w których np. fundusz inwestycyjny zamknięty posiadał akcje znacznie uprzywilejowane co do dywidendy.
Stawka podatku wynosi 19 proc., a jego płatnikiem jest spółka przekształcona (spółka jawna lub spółka komandytowa).

Aleksandra Baliga, prawnik Kancelarii Radców Prawnych Oleś & Rodzynkiewicz