Akcjonariusze spółki komandytowo-akcyjnej muszą liczyć się z obowiązkiem zapłaty PIT od przychodów uzyskanych w związku z jej likwidacją. Dotyczy to także wspólników SKA, które powstały przed 31 stycznia 2013 r.
Od 2014 r. spółka komandytowo-akcyjna (SKA) podlega opodatkowaniu CIT. Stało się to na mocy ustawy z 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku tonażowym (Dz.U. z 2013 r. poz. 1387).
W przepisach przejściowych (art. 4) zasadniczo zachowano dotychczasowe zasady opodatkowania w odniesieniu do wspólników takiej spółki, której rok obrotowy rozpoczął się jeszcze przed zamianą przepisów. Stosowanie uprzednio obowiązujących przepisów w odniesieniu wspólników SKA powstałych do 31 grudnia 2013 r. jest jednak ograniczone. Nie mają one zastosowania do wszystkich czynności dokonywanych przez wspólników (akcjonariuszy) w związku z udziałem w takiej spółce. Według szczególnych (przejściowych) przepisów należy oceniać skutki podatkowe: umorzenia akcji, wystąpienia wspólnika ze spółki, odpłatnego zbycia akcji lub udziału oraz skutki likwidacji SKA.