Podatnik może rozliczyć koszt bezpośredni w roku podatkowym, w którym faktycznie uzyska informację o zmniejszeniu bądź zwiększeniu kosztów z lat poprzednich. Potwierdził to Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku.
Podatnicy często mają problem, w którym okresie rozliczeniowym ująć korektę kosztów związanych z zakupem materiałów, gdy dokument będący podstawą takiej korekty uzyskają już po zakończeniu roku podatkowego, w którym zawarto transakcję. Ustawa o CIT tego nie reguluje.
Wyrok gdańskiego WSA dotyczy podatnika, który otrzymuje od swoich dostawców zbiorcze, kwartalne rozliczenia, korygujące in minus lub in plus pierwotną cenę zakupu materiałów. Dokumenty te wpływają do niego zarówno przed sporządzeniem, jak i po sporządzeniu sprawozdania finansowego za rok, w którym miały miejsce zakupy.