Spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa (SKOK) może uwzględnić w kosztach uzyskania przychodów odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu udzielonych kredytów i pożyczek, których nieściągalność została uprawdopodobniona. Przy czym wyłącznie w części, w jakiej dotyczą one należności głównej (kapitału).
Jest to możliwe od 12 czerwca 2013 r. dzięki dodaniu punktu 26b do ust. 1 w art. 16 ustawy o CIT (t.j. Dz.U. z 2011 r., nr 74, poz. 397, z późn. zm.). Prawidłowość takiego stanowiska podatnika potwierdził dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w wydanych interpretacjach indywidualnych.
Chodzi tu oczywiście o odpisy aktualizujące, tworzone na podstawie rozporządzenia ministra finansów z 17 września 2013 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (Dz.U. z 2013 r., poz. 1137) i ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 330, z późn. zm.).
Organ podatkowy przyznał też rację podatnikowi, który przedstawił swoje stanowisko co do możliwości zaliczenia odpisów do kosztów w zależności od tego, kiedy zostały spełnione przesłanki uprawdopodobnienia nieściągalności. I tak, jeżeli nastąpiło to po 11 czerwca 2013 r., to, zdaniem podatnika, do kosztów można zaliczyć:
odpisy aktualizujące utworzone po 11 czerwca 2013 r.;
dokonane po 11 czerwca 2013 r. zwiększenia odpisów aktualizujących utworzonych przed 12 czerwca 2013 r.;
odpisy aktualizujące utworzone przed 12 czerwca 2013 r., które do czasu uprawdopodobnienia nieściągalności wyłączone są z kosztów uzyskania przychodów.
Z kolei w przypadku należności (wierzytelności), w odniesieniu do których spełnienie przesłanek uprawdopodobnienia nieściągalności nastąpiło przed 12 czerwca 2013 r. jako koszty podatkowe traktuje się:
odpisy aktualizujące utworzone po 11 czerwca 2013 r.,
dokonane po 11 czerwca 2013 r. zwiększenia odpisów utworzonych przed 12 czerwca 2013 r.
W przypadku rozwiązania lub zmniejszenia kwoty odpisów aktualizujących wartość należności (art. 12 ust. 1 pkt 6a ustawy CIT), które tylko w części stanowiły koszt uzyskania przychodu, uznaje się, że rozwiązanie odpisu dotyczy tej jego części, która została utworzona najwcześniej (zasada FIFO).
Interpretacja indywidualna dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi z 8 stycznia 2014 r. sygn. IPTPB3/423-397/13-5/KJ, sygn. IPTPB3/423-397/13-3/KJ, sygn. IPTPB3/423-397/13-7/KJ

100 proc. odpis aktualizujący dokonuje się, gdy np. spłata jednej z rat pożyczki spóźnia się o rok