– Resort prowadzi prace nad projektem rozporządzenia, którego celem jest niewielka zmiana obecnych przepisów o rachunkowości SKOK – powiedziała DGP wiceminister finansów Dorota Podedworna-Tarnowska.

Ma ona wyeliminować wątpliwości interpretacyjne związane z możliwością uwzględnienia poręczenia udzielonego przez osobę fizyczną o dobrej sytuacji ekonomiczno-finansowej przy dokonywaniu odpisów aktualizujących wartość należności z tytułu kredytów i pożyczek. Uwzględnienie tego typu poręczeń będzie oznaczało mniejsze koszty z tytułu aktualizacji wartości należności, co w rezultacie wpłynie pozytywnie na wyniki finansowe kas.

Oprócz tej zmiany resort prowadzi też prace nad dalszym dostosowaniem szczególnych zasad rachunkowości SKOK do zasad rachunkowości funkcjonujących w instytucjach finansowych.