Niezależnie od tego, jakie lokale wchodzą w skład zasobów mieszkaniowych, odpisy na fundusz remontowy można w całości zaliczyć do kosztów podatkowych – orzekł NSA.
We wniosku o interpretację pełnomocnicy wyjaśnili, że na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1222 z późn. zm.) spółdzielnia była zobowiązana do utworzenia funduszu remontowego na utrzymanie zasobów mieszkaniowych. Wyjaśnili, że w jej zasobach są nie tylko lokale mieszkaniowe, ale i użytkowe, zajmowane przez różne podmioty na podstawie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, w ramach wyodrębnionej własności oraz z tytułu umowy najmu. W związku z tym, że spółdzielnia musi na bieżąco dokonywać odpisów na ten fundusz, pełnomocnicy spytali ministra finansów, czy w części dotyczącej lokali użytkowych można je zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów zgodnie z art. 15 ust. 1 w związku z art. 16 ust. 1 pkt 9 lit. a ustawy o CIT (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 74, poz. 397 z późn. zm.).
Przepis ten określa, że co do zasady odpisy i wpłaty na fundusze tworzone przez podatnika nie są kosztem podatkowym – chyba że obowiązek lub możliwość ich tworzenia określają odrębne ustawy. Spółdzielnia uważała więc, że może odliczyć od swojego przychodu odpisy na fundusz remontowy w pełnej wysokości, bo odrębną ustawą, o której mówi przepis, jest ustawa o spółdzielniach.
Minister finansów stwierdził jednak, że kosztem może być tylko ta część odpisów, która dotyczy lokali mieszkalnych, ponieważ lokale użytkowe nie wchodzą w skład zasobów mieszkaniowych.
Pełnomocnicy spółdzielni złożyli skargę do sądu. Ten uchylił interpretację, wskazując, że minister odniósł się tylko do nazwy funduszu remontowego jako funduszu zasobów mieszkaniowych i nie przeanalizował dostatecznie wszystkich przepisów ustawy o spółdzielniach. A te w ocenie sądu nie precyzują kategorii lokali, w stosunku do których jest obowiązek dokonywania wpłat na fundusz remontowy. Skoro tak, to należy przyjąć, że pojęcie lokalu, użyte w przepisach o funduszu remontowym, odnosi się zarówno do mieszkań, jak i lokali użytkowych.

Spółdzielnia nie musi zawsze płacić podatku według wyższych stawek >>

Rozstrzygnięcie to utrzymał w mocy NSA. Sędzia Jacek Brolik podkreślił, że kosztem spółdzielni mogą być odpisy na fundusz remontowy niezależnie od statusu lokalu, jaki jest w zasobach spółdzielni.
Wyrok jest prawomocny.

A fiskus swoje...

Spółdzielnia, która ma w swoich zasobach lokale mieszkalne, użytkowe oraz garaże, wie, że odpisy na fundusz remontowy dotyczące mieszkań stanowią koszt podatkowy. Nie ma jednak pewności co do lokali użytkowych. We wniosku o interpretację podatkową przypomniała wyrok NSA z 4 września 2013 r. (sygn. akt II FSK 2581/11), w którym sąd zezwolił na zaliczanie odpisów na fundusz remontowy na utrzymanie lokali użytkowych do kosztów podatkowych. Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji z 8 stycznia 2014 r. (nr IPTPB3/423-385/13-4/MF) był jednak odmiennego zdania. Wyjaśnił, że z art. 16 ust. 1 pkt 9 ustawy o CIT wynika, iż kosztem mogą być tylko odpisy na fundusze, których obowiązek tworzenia wynika z odrębnych ustaw. Skoro zaś art. 6 ust. 3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych zobowiązuje wyłącznie do tworzenia funduszu remontowego na utrzymanie zasobów mieszkaniowych, przy czym lokale użytkowe do nich nie należą, to odpisy ponoszone na eksploatację tych ostatnich nie pomniejszają dochodu.

ORZECZNICTWO
Wyrok NSA z 29 stycznia 2013 r., sygn. akt II FSK 266/12.