Karty podatkowej nie może wybrać podatnik, który prowadzi równocześnie działalność handlową i usługową - mówi Małgorzata Truś, starszy komisarz skarbowy w Urzędzie Skarbowym Kraków-Podgórze.
Aby w 2014 r. stosować kartę podatkową (KP), trzeba do 20 stycznia złożyć wniosek do naczelnika urzędu skarbowego – o ile do tej pory nie korzystało się z tej formy opodatkowania. Ten sposób rozliczeń jest dość prosty, nie wymaga prowadzenia ksiąg, wpłacania zaliczek w oparciu o wyliczony dochód ani składania zeznań podatkowych. Miesięczny podatek ustalany jest decyzją obowiązującą przez cały rok, którą urząd wysyła podatnikowi do domu. Stawki karty ogłoszono w obwieszczeniu ministra finansów. Podano tam kwoty dla poszczególnych rodzajów działalności, np. oddzielnie dla fryzjerstwa damskiego i męskiego. A jeśli podatnik chce świadczyć obie te usługi?
Wtedy stosuje się stawkę wyższą. Przepisy pozwalają łączyć różne rodzaje działalności usługowych lub wytwórczo-usługowych, opisane w części I tabeli stanowiącej załącznik nr 3 do ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. z 1998 r. nr 144, poz. 930 z późn. zm.). Przykładowo w 2014 r. w przypadku fryzjerstwa damskiego świadczonego bez zatrudniania pracowników w miejscowości powyżej 50 tys. mieszkańców podatek wynosi 161 zł miesięcznie, a dla tych samych usług świadczonych mężczyznom – 140 zł. Oznacza to, że przy łącznym wykonywaniu obu usług stosuje się pierwszą z wymienionych stawek. Ta sama zasada dotyczy maksymalnej liczby pracowników, jaką może zatrudnić przedsiębiorca w przypadku łączenia działalności – przyjmuje się wtedy liczbę pracowników przewidzianą dla działalności z możliwym wyższym stanem zatrudnienia. Przykładowo, gdy podatnik prowadzi równocześnie działalność w zakresie cyklinowania (maksymalny stan zatrudnienia 1 osoba) i usług budowlanych (maksymalny stan zatrudnienia 5 osób) – to wolno mu zatrudnić maksymalnie 5 pracowników. Jeśli przy połączeniu usług fryzjerskich i kosmetycznych podatnik zatrudnia 4 fryzjerki i 1 kosmetyczkę (dla obu działalności przewidziano maksymalnie 5 pracowników), to zastosowana zostanie stawka właściwa dla usług kosmetycznych z 5 pracownikami, bo jest to stawka wyższa niż przewidziana dla fryzjerstwa przy zatrudnieniu 5 osób.