Udzielenie rabatu po wystawieniu faktury pierwotnej powoduje obowiązek sporządzenia faktury korygującej. Nie należy z tym zwlekać.
Mirosław Siwiński, radca prawny i doradca podatkowy z kancelarii Witold Modzelewski, zwraca uwagę, że zgodnie ze stanowiskiem organów podatkowych udzielenie rabatu po dokonaniu dostawy towarów obliguje podatnika do wystawienia faktury korygującej.
– Regulacje w tej materii nie są już tak jednoznaczne – wskazuje. Stanowią, że na fakturze pierwotnej ujmujemy kwoty wszelkich opustów lub obniżek cen, w tym w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty (przed sprzedażą), o ile nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej netto (art. 106e ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT; t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 z późn. zm.). Z drugiej strony korektę faktury sporządzamy w przypadku, gdy po wystawieniu faktury: udzielono obniżki ceny w formie rabatu, o której mowa w art. 29a ust. 7 pkt 1 (przed dostawą), i udzielono opustów i obniżek cen, o których mowa w art. 29a ust. 10 pkt 1 (po dostawie).
– Z przepisów tych wyraźnie wynika, że udzielenie rabatu przed wystawieniem faktury, choć po dokonaniu sprzedaży, daje nam prawo jego uwzględnienia przy ustalaniu ceny jednostkowej netto (trzeba ją wykazać na fakturze pierwotnej) – mówi Mirosław Siwiński. Tylko rabat udzielony po wystawieniu faktury powoduje obowiązek jej korekty.
Od 1 stycznia na wystawienie faktur mamy czas do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym doszło do dostawy towaru lub wykonania usługi (do końca 2013 r. podatnicy mieli na to 7 dni). Kiedy należy sporządzić dokument korygujący? Magdalena Jaworska, menedżer i radca prawny w Accreo Tax & Legal, tłumaczy, że ustawa o VAT określa katalog okoliczności powodujących obowiązek wystawienia faktury korygującej (przykładowo po udzieleniu rabatu).
– Nie ustalono wprost terminu, kiedy podatnik ma to zrobić. Można więc dojść do wniosku, że jej przygotowanie w jakimkolwiek czasie powinno być prawidłowe – mówi. Nie jest to jednak oczywiste. Ekspert zwraca bowiem uwagę, że prowadzona przez podatnika dokumentacja powinna odzwierciedlać rzeczywiście zaistniałe zdarzenia.
W przeszłości w odniesieniu do przepisów obowiązujących do końca 2013 r. zdarzały się interpretacje organów podatkowych, z których wynikało, że fakturę korygującą należy przygotować z datą zaistnienia okoliczności stanowiącej podstawę do jej wystawienia (np. po udzieleniu rabatu).
– W obecnym stanie prawnym najbezpieczniejszym podejściem będzie więc niezwłoczne wystawianie faktur korygujących – twierdzi Magdalena Jaworska.