Podatnicy rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej lub wynajmujący mieszkania mają już niewiele czasu (do 20 stycznia) na podjęcie decyzji o formie opodatkowania. Jeśli zdecydują się na opodatkowanie w jednej ze zryczałtowanych form – kartą podatkową lub ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych – muszą złożyć do naczelnika urzędu skarbowego odpowiedni wniosek. Dotyczy to także przedsiębiorców, którzy chcą zmienić dotychczasowy sposób opodatkowania (np. według skali podatkowej czy liniowo) i w 2014 r. przejść na ryczałt.
Oświadczenia nie muszą składać podatnicy, którzy już w 2013 r. rozliczali się ryczałtem i chcą to kontynuować. Nie oznacza to jednak, że w styczniu nie mają żadnych obowiązków wobec fiskusa. Do 31 stycznia mają bowiem czas na złożenie zeznania o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za rok 2013.
Kartę podatkową mogą wybrać podatnicy prowadzący działalność określoną w załączniku nr III do ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym. W praktyce opodatkowuje się w ten sposób drobne usługi, np. fryzjerskie, kowalskie, stolarskie czy ślusarskie. Kwota podatku, którą musi uiszczać podatnik, wynika z decyzji wydanej przez naczelnika urzędu skarbowego.
Wcześniej trzeba jednak złożyć wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej na formularzu PIT-16 (aktualna jest jego wersja 12 – jej oznaczenie znajduje się na druku w prawym dolnym rogu). Należy w nim podać swój NIP i określić termin, od którego przychody mają być opodatkowane w formie karty. Wpisuje się także dane dotyczące działalności, takie jak jej zakres i informacje o zatrudnieniu. Nie można również zapomnieć o podpisaniu formularza.
PIT-16 składa się do 20 stycznia roku podatkowego, od którego ma być zastosowane opodatkowanie w formie karty. Z kolei w przypadku gdy podatnik dopiero zakłada firmę (niezależnie od tego, czy robi to np. od 10 stycznia, czy od 1 czerwca), musi złożyć wniosek o zastosowanie karty przed rozpoczęciem działalności.
Oświadczenie w sprawie ryczałtu
Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych również ma swoje ograniczenia. Można nim opodatkować wybrane formy działalności (np. wolne zawody, działalność usługową, roboty budowlane), o ile przychody nie przekroczą 150 tys. euro rocznie (obecnie równowartość 633 450 zł). Katalog form działalności wynika z art. 6 i 8 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym.
Tak jak w przypadku karty podatnicy muszą złożyć oświadczenie o wyborze tej formy opodatkowania do właściwego naczelnika urzędu skarbowego do 20 stycznia roku podatkowego. Nie ma urzędowego formularza takiego oświadczenia (wzór przedstawiamy obok).
Co ważne, opodatkowanie ryczałtem działalności gospodarczej wiąże się z obowiązkiem prowadzenia ewidencji przychodów, wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Podatnik ma też inne obowiązki wynikające wprost z ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym.
Zeznanie roczne ryczałtowców
Osoby rozliczające się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych muszą do 31 stycznia złożyć zeznanie roczne za 2013 r. Służy do tego formularz PIT-28. Wypełniając go, trzeba pamiętać, żeby wpisywać kwoty przychodów do poszczególnych pól według stawek podatku (od 3 do 20 proc.). Bardzo ważne jest też wypełnienie części L, w której należy wpisać dane z ewidencji przychodów za poszczególne miesiące.
Podatnicy wypełniający zeznanie PIT-28 muszą również wypełnić PIT-28/A (informacja o przychodach podatnika z działalności prowadzonej na własne nazwisko oraz z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze). Określają w nim rodzaj prowadzonej działalności opodatkowanej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, miejsce jej prowadzenia oraz kwoty przychodów przyporządkowane do stawek podatku. Jeśli podatnik chce wypełnić zeznanie PIT-28 w formie elektronicznej, to po wpisaniu danych osobowych i adresowych formularz przeniesie go do części PIT-28/A. Wpisane kwoty przychodów zostaną automatycznie przeniesione do PIT-28.
Podatnicy wypełniający zeznania, deklaracje i informacje muszą również pamiętać o podpisaniu formularza. Jak informują izby skarbowe, druk niepodpisany jest nieważny.
Izby skarbowe zalecają również przesyłanie zeznań drogą elektroniczną. Osoby fizyczne – także te prowadzące działalność gospodarczą - nie muszą mieć podpisu elektronicznego. Wystarczy podać swoje dane osobowe oraz kwotę przychodu wpisaną w zeznaniu rocznym za 2012 rok.

Styczniowy obowiązek kartowiczów

Zeznania rocznego nie muszą składać przedsiębiorcy, którzy w 2013 r. rozliczali się kartą podatkową. Do 31 stycznia powinni jednak wypełnić i złożyć formularz PIT-16A. Wskazuje się w nim kwoty składek na ubezpieczenie zdrowotne zapłaconych i odliczonych od karty podatkowej.
Deklaracja ta jest jednostronicowym formularzem. Należy w niej wpisać NIP podatnika, a także wskazać rok, za który ją składamy (2013). Następnie należy określić urząd skarbowy i zaznaczyć, czy składamy pierwotną deklarację, czy też ją korygujemy. Niezbędne są też skrócone dane identyfikacyjne: imię, nazwisko i data urodzenia. W głównej części formularza trzeba wpisać kwoty zapłaconych i odliczonych składek na ubezpieczenie zdrowotne w poszczególnych miesiącach. Na końcu należy podpisać deklarację. Podobnie jak w przypadku zeznania PIT-28, również deklarację PIT-16A można przesłać do urzędu przez internet.

Wzór – oświadczenie

Miejscowość: Akacje Wielkie 3 stycznia 2014 r.
Jan Akacja
Ul. Akacjowa 5, Akcje Wielkie
PESEL: 83061345765


Naczelnik

Urzędu Skarbowego

w Akacjach

Oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

Na podstawie art. 9 ustawy z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. nr 144, poz. 930 z późn. zm.) oświadczam, że jako osoba fizyczna osiągająca przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy w roku podatkowym 2014 wybieram opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

....................................................

Jan Akacja

Jak wypełnić zeznanie roczne PIT-28

1. Wpisz identyfikator podatkowy NIP (podają osoby prowadzące działalność gospodarczą) lub PESEL (osoby rozliczające najem prywatny)
2.
Wpisz rok, za który składasz zeznanie (2013)
3.
Wybierz urząd skarbowy (właściwy dla miejsca zamieszkania podatnika)
4.
Zaznacz, czy składasz zeznanie pierwotne, czy jego korektę
5.
Uzupełnij dane identyfikacyjne oraz aktualny adres zamieszkania
6.
Wpisz kwoty przychodów przyporządkowane do stawek podatku. Pamiętaj, że dane te muszą być identyczne jak dane o przychodach, które wpisujesz w PIT-28/A (informacja o przychodach podatnika z działalności prowadzonej na własne nazwisko oraz z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze). Następnie oblicz, jaki jest udział poszczególnych rodzajów przychodów (np. jeśli te z działalności gospodarczej opodatkowanej według stawki 17 proc. wyniosły 80 tys. zł, a te z najmu opodatkowane według stawki 8,5 proc. – 20 tys. zł, to odpowiednio udział wyniesie 80 proc. i 20 proc.).
7.
Wpisz, z jakich odliczeń korzystasz, w tym kwoty strat z lat ubiegłych i składek na ubezpieczenia społeczne. Jeśli masz prawo do tzw. starej ulgi odsetkowej, to wpisz kwotę odliczanych odsetek (musisz wtedy wypełnić również załącznik PIT/D)
8.
Oblicz kwoty przysługujących odliczeń od przychodów, a następnie podstawę opodatkowania – w odniesieniu do poszczególnych rodzajów przychodów stosuje się tu proporcje z kroku 6
9.
Oblicz ryczałt według poszczególnych stawek
10.
Wpisz odliczenia od ryczałtu, w tym kwotę zapłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne
11.
Oblicz należny ryczałt, a następnie wpisz kwotę do zapłaty lub kwotę nadpłaty
12.
Wpisz kwoty ryczałtu obliczone i wpłacone do urzędu na podstawie ewidencji przychodów w poszczególnych miesiącach od stycznia do listopada oraz oddzielnie – kwotę za grudzień
13.
Jeśli chcesz, wpisz nr KRS organizacji pożytku publicznego, której urząd skarbowy przekaże 1 proc. podatku
14.
Wpisz informację o składanych załącznikach i wypełnij je (np. PIT-28/A, PIT-O)
15.
Podpisz formularz – niepodpisany jest nieważny
16.
Uzupełnij formularz PIT-28/A – podaj w nim rodzaj i miejsce prowadzonej działalności oraz kwoty przychodów w podziale na stawki
17.
Wyślij zeznanie do urzędu skarbowego (możesz to zrobić również w formie elektronicznej)

Podstawa prawna
Art. 6–9, art. 12, art. 15, art. 20–41 ustawy z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. nr 144, poz. 930 z późn. zm.).