Spór wziął się stąd, że przedsiębiorca użyczył wcześniej ziemię spółce, która wybudowała domy. Urzędnicy argumentowali, że budynki wzniesione na ziemi będącej własnością przedsiębiorcy – jako części składowe nieruchomości gruntowych – też stały się jego własnością. Dlatego należało od nich naliczyć VAT.

WSA w Gdańsku stanął po stronie fiskusa. Przypomniał art. 47 kodeksu cywilnego, zgodnie z którym część składowa gruntu nie może być odrębnym przedmiotem własności. Orzekł, że domy stały się własnością przedsiębiorcy, a budująca je spółka zgodnie z art. 224–231 k.c. ma prawo wystąpić o zwrot poniesionych nakładów. Dlatego podstawą opodatkowania VAT powinna być wartość zarówno gruntu, jak i budynków. Wyrok nie jest prawomocny.

ORZECZNICTWO

Wyrok WSA w Gdańsku z 27 listopada 2013 r., sygn. I SA/Gd 767/13.