W przyszłym roku fiskus dostanie więcej m.in. od fryzjerów, kosmetyczek, lekarzy czy taksówkarzy, którzy stosują ryczałt. Ale i tak przedsiębiorcom łatwiej rozliczać się przy wykorzystaniu tej formy opodatkowania.

Podatnik, który w 2014 roku wybierze rozliczenie w formie karty podatkowej, zapłaci wyższą daninę niż w tym roku. Podwyżki wyniosą od kilku do kilkudziesięciu złotych miesięcznie w zależności od rodzaju świadczonych usług, liczby zatrudnionych i miejsca prowadzania działalności. Stawki zostały opublikowane w obwieszczeniu ministra finansów w Dz.U. w poz. 950.

Przykładowe miesięczne stawki podatku / Dziennik Gazeta Prawna

Nie dla każdego

Karta podatkowa jest najprostszym sposobem rozliczania się przedsiębiorców z fiskusem. Nie wymaga prowadzenia ksiąg ani składania miesięcznych zeznań (trzeba tylko prowadzić ewidencję zatrudnienia). Podatnicy muszą jedynie wydawać na żądanie klienta rachunki i faktury oraz przechowywać je przez pięć lat, licząc od końca roku, w którym wystawiono dokument. Co istotne, daninę płaci się w ustalonej wartości, niezależnie od osiągniętych przychodów.

Ta forma opodatkowania nie jest jednak dostępna dla każdego przedsiębiorcy. Ustawa z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. nr 144, poz. 930 z późn. zm.) dokładnie określa, jaką podatnik może prowadzić działalność i ilu pracowników maksymalnie zatrudniać, aby rozliczać się kartą.

Im mniej osób przedsiębiorca zatrudnia i w im mniejszej miejscowości prowadzi działalność – tym mniej podatku będzie odprowadzał do urzędu skarbowego. Przykładowo przy świadczeniu usług w zakresie antykorozyjnego zabezpieczania pojazdów świadczonych przez samego podatnika w miejscowości do 5 tys. mieszkańców miesięczna stawka w 2014 r. wyniesie 542 zł (w 2013 r. – 537 zł). Z kolei przy trzech pracownikach i mieście, gdzie liczba ludności przekracza 50 tys., będzie to już 2511 zł (w 2013 r. – 2487 zł).

Z opodatkowania kartą mogą też korzystać m.in. przedsiębiorcy, którzy świadczą usługi kosmetyczne, manicure i pedicure oraz fryzjerskie – jeżeli zatrudniają nie więcej niż 5 osób, gastronomiczne czy sprzedaży lodów z automatów przy zatrudnieniu do 4 pracowników lub transportowe przy użyciu jednego samochodu.

Ważne zgłoszenie

Aby w 2014 roku stosować kartę, trzeba do 20 stycznia złożyć stosowny wniosek właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego. Przy czym należy pamiętać, że rozporządzeniem z 27 listopada 2013 r. (Dz.U. poz. 1501) minister finansów określił jego nowy wzór (PIT-16), który będzie obowiązywał od 1 stycznia 2014 r.

Gdy podatnik stosował w 2013 r. kartę podatkową, a do 20 stycznia 2014 r. nie zgłosi likwidacji działalności lub nie dokona wyboru innej formy opodatkowania, urząd przyjmie, że przedsiębiorca będzie nadal rozliczał się w ten sam sposób.

Z kolei osoby, które dopiero zakładają działalność, a będą chciały stosować kartę podatkową, muszą złożyć wniosek w tej sprawie przed rozpoczęciem prowadzenia biznesu lub dołączyć go do wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Organ skarbowy ustala wysokość podatku w decyzji. Przy czym w terminie 14 dni od jej doręczenia podatnik może zrzec się zastosowania karty. Jeżeli jednak zdecyduje się na takie rozliczenia, to daninę może pomniejszyć o składki na ubezpieczenie zdrowotne (ale nie więcej niż 7,75 proc. podstawy jej wymiaru).

Należy też pamiętać, że po zakończeniu roku podatkowego (np. 2013), do 31 stycznia następnego roku (2014 r.), przedsiębiorca stosujący kartę musi złożyć w urzędzie skarbowym roczną deklarację PIT-16A.

Organ skarbowy ustala wysokość podatku w decyzji. Podatnik może zrzec się karty w ciągu 14 dni