Jeżeli w 2013 r. obrót ze sprzedaży detalicznej przekroczy 20 tys. zł, to od stycznia trzeba będzie stosować urządzenie rejestrujące. Przy działalności rozpoczętej w trakcie roku limit uwzględnia się proporcjonalnie
Czy lektor musi mieć urządzenie rejestrujące
Czytelnik zamierza w przyszłym roku otworzyć własną działalność gospodarczą, w ramach której będzie prowadził lekcje angielskiego. Czy będzie musiał ewidencjonować obrót za pomocą kasy fiskalnej?
Wprawdzie zgodnie z ustawą o VAT do ewidencji przy zastosowaniu kas zobowiązani zostali wszyscy podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub rolników ryczałtowych, ale minister finansów ma ustawowe prawo do ustalania zwolnień. Może to zrobić w drodze rozporządzenia, wskazując na czas określony niektóre grupy podatników i niektóre czynności. Do końca 2014 r. można korzystać z preferencji określonych w rozporządzeniu z 29 listopada 2012 r.
W załączniku do tego aktu prawnego wymienione są zwolnienia przedmiotowe. Zasadniczo zgodnie z jego poz. 29 usługi w zakresie edukacji (PKWiU ex 85) korzystają ze zwolnienia z obowiązku stosowania kas rejestrujących Wyjątkiem są usługi:

w zakresie pozaszkolnych form edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (PKWiU 85.51.10.0), świadczone przez szkoły tańca i instruktorów tańca (PKWiU 85.52.11.0), świadczone przez szkoły nauki jazdy (PKWiU 85.53.11).

Zgodnie z PKWiU usługi nauczania języków obcych mieszczą się w grupowaniu 85.59.11. Oznacza to, że przedsiębiorca, który świadczy je na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, nie ma obowiązku ewidencjowania sprzedaży w kasie rejestrującej.
Podstawa prawna
Art. 111 ust. 8 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 z późn. zm.).
Poz. 29 załącznika do rozporządzenia ministra finansów z 29 listopada 2012 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji za pomocą kas rejestrujących (Dz.U. poz. 1382).

Czy przy małych obrotach jest zwolnienie

Podatnik rozpoczął działalność w październiku. Pierwszej sprzedaży dokonał 29 listopada. Spodziewa się, że do końca roku jego obroty nie przekroczą 1500 zł. Czy w 2014 r. będzie zwolniony z obowiązku stosowania kasy fiskalnej?
Zwolnienie z ewidencji za pomocą kas dotyczy podatników rozpoczynających w poprzednim roku podatkowym (w tym przypadku 2013 r.) dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli kwota obrotu z tego tytułu nie przekroczyła – w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w poprzednim roku podatkowym – 20 tys. zł. Oznacza to, że czytelnik nie może skorzystać z całego limitu 20 tys. zł obrotu. Ponieważ pierwsza sprzedaż została dokonana 29 listopada, trzeba obliczyć proporcję od tego dnia do końca roku, tj. (20 tys. zł /365× 33 dni) = 1808,22 zł. Jeżeli podatnik do 31 grudnia 2013 r. nie przekroczy tej kwoty, to nie będzie musiał od 1 stycznia 2014 r. instalować kasy fiskalnej. Oczywiście będzie mógł tak działać tylko do momentu przekroczenia obrotów ze sprzedaży detalicznej w wysokości 20 tys. zł. Jeżeli np. dojdzie do tego w lipcu 2014 r., to podatnik będzie musiał stosować kasę od 1 października 2014 r., czyli po upływie dwóch miesięcy następujących po miesiącu, w którym limit został przekroczony.
Podstawa prawna
Par. 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia ministra finansów z 29 listopada 2012 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji za pomocą kas rejestrujących (Dz.U. poz. 1382).

Czy trzeba informować urząd o ewidencji

Przedsiębiorca od 1 stycznia musi ewidencjonować obrót na kasie fiskalnej. Jakie obowiązki się z tym wiążą? Czy powinien zawiadomić urząd skarbowy?
Przed rozpoczęciem ewidencji za pomocą kas trzeba o tym zawiadomić naczelnika urzędu skarbowego (według wzoru określonego w rozporządzeniu dotyczącym tych urządzeń). Należy też dokonać fiskalizacji urządzenia. Robi to uprawniony serwisant przez jednokrotne i niepowtarzalne uaktywnienie trybu fiskalnego pracy kasy z równoczesnym wpisaniem numeru identyfikacji podatkowej (NIP) przedsiębiorcy do jej pamięci. Czynność ta potwierdzona jest wykonaniem raportu fiskalnego dobowego. Jego wydruk dołącza się do książki kasy, która stanowi dokumentację dotyczącą danego urządzenia. W terminie siedmiu dni od fiskalizacji podatnik musi zgłosić naczelnikowi urzędu skarbowego dane dotyczące kasy. Dzięki temu uzyska dla urządzenia numer ewidencyjny.
Grzegorz Jeziorek, kierownik Działu Obsługi Bezpośredniej w Urzędzie Skarbowym w Brzesku, zwraca uwagę na inne obowiązki związane z posiadaniem kasy. Podkreśla, że konieczne jest zgłaszanie jej do obowiązkowych przeglądów technicznych – nie rzadziej niż co dwa lata (w przypadku kas o zastosowaniu specjalnym – nie rzadziej niż co 25 miesięcy). W praktyce często zdarza się, że podatnicy dokonują przeglądów technicznych po terminie. Muszą się wówczas liczyć się ze zwrotem otrzymanej wcześniej ulgi na zakup kasy.
Grzegorz Jeziorek, przypomina też, że w przypadku dokonania zmiany miejsca użytkowania kasy podatnik ma obowiązek poinformować o tym naczelnika urzędu skarbowego w terminie 7 dni. Musi go także niezwłocznie zawiadomić o utracie książki serwisowej kasy. W takiej sytuacji podatnik ma też obowiązek wystąpić o wydanie duplikatu książki do podmiotu prowadzącego serwis główny kasy.
Podstawa prawna
Par. 13 rozporządzenia ministra finansów z 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz.U. poz. 363).

Czy przysługuje ulga na zakup kasy fiskalnej

W związku z przekroczeniem limitu obrotów w 2013 r. podatnik musi od 1 stycznia 2014 r. stosować kasę. Czy może skorzystać z ulgi na jej zakup?
Przedsiębiorcy, którzy rozpoczęli ewidencjonowanie obrotu w obowiązującym terminie, mogą odliczyć od podatku należnego wydatki na zakup każdej z kas rejestrujących zgłoszonych na dzień rozpoczęcia (powstania obowiązku) rejestrowania. Preferencja ta jest ograniczona i wynosi 90 proc. ceny zakupu (bez VAT) każdego urządzenia. Nie może być to jednak więcej niż 700 zł na jedną kasę.
Warunki skorzystania z ulgi określają przepisy wykonawcze. Wymagają one, aby przedsiębiorca posiadał dowód zapłaty całej należności oraz aby pisemnie zgłosił naczelnikowi urzędu skarbowego, przed rozpoczęciem ewidencjonowania obrotu, liczbę kas rejestrujących i miejsce (adres) ich używania.
Ulgę można rozliczyć w deklaracji podatkowej VAT za okres rozliczeniowy, w którym rozpoczęto ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego lub później. Przepisy nie pozwalają jednak dokonać większego odliczenia (w danym okresie), niż wynosi różnica między kwotą podatku należnego a naliczonego. Jeżeli VAT naliczony jest większy albo równy kwocie VAT należnego w danym okresie rozliczeniowym, to podatnik może otrzymać zwrot wydatków na zakup kas, z tym że wówczas nie może on przekroczyć równowartości:

25 proc. kwoty odpowiadającej 90 proc. ceny zakupu (bez podatku) każdej z kas, nie więcej jednak niż 175 zł – jeżeli podatnik składa deklaracje za okresy miesięczne, lub 50 proc. kwoty odpowiadającej 90 proc. jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 350 zł – jeżeli podatnik składa deklaracje za okresy kwartalne.

Odliczeń można dokonywać do całkowitego rozliczenia ulgi.
Podstawa prawna
Par. 2 ust. 1, par. 3 rozporządzenia ministra finansów z 27 grudnia 2010 r. w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 163).
Art. 111 ust. 4 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 z późn. zm.).

Czy sprzedaż nieruchomości trzeba ewidencjonować

Przedsiębiorca świadczy usługi wyłącznie na rzecz firm. Jednak w przyszłym roku w ramach tej działalności zamierza sprzedać nieruchomość za 220 tys. zł. Czy jeżeli nabywcą będzie osoba prywatna, trzeba zarejestrować sprzedaż w kasie fiskalnej?
Dostawa nieruchomości na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych podlega zwolnieniu przedmiotowemu. Oznacza to, że nie trzeba jej ewidencjonować za pomocą kasy fiskalnej, przy czym bez znaczenia jest wysokość obrotu, jaki podatnik uzyskał ze sprzedaży nieruchomości na rzecz osoby nieprowadzącej działalności. Jednak należy pamiętać, że transakcja spowodowała przekroczenie limitu obrotów (20 tys. zł) uprawniającego do zwolnienia z ewidencjonowania. W związku z tym podatnik będzie musiał rejestrować za pomocą kasy każdą następną sprzedaż nieobjętą zwolnieniem przedmiotowym. Oczywiście nie będzie takiego obowiązku, gdy po tej transakcji nie wystąpi już żadna inna sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub rolników ryczałtowych.
Podstawa prawna
Poz. 35 załącznika rozporządzenia ministra finansów z 29 listopada 2012 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji za pomocą kas rejestrujących (Dz.U. poz. 1382).

Czy przewidywane obroty mają wpływ na zwolnienie

Czytelnik chce rozpocząć działalność w styczniu 2014 r. Planuje przeprowadzić wtedy kilku transakcji na rzecz osób fizycznych, których wartość przekroczy 20 tys. zł. Czy to oznacza, że nie może skorzystać ze zwolnienia podmiotowego i musi rozpocząć ewidencję za pomocą kasy już w styczniu?
Zwolnienie z obowiązku posiadania kas dotyczy tylko podatników rozpoczynających dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli przewidywany przez nich obrót z tego tytułu nie przekroczy – w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w danym roku podatkowym – 20 tys. zł. Jeżeli więc czytelnik już teraz wie (przewiduje), że w styczniu przekroczy limit, to nie może skorzystać ze zwolnienia. Takie stanowisko prezentuje Ministerstwo Finansów w wyjaśnieniach opublikowanych na stronie www.mf.gov.pl.
Gdyby jednak przedsiębiorca nie przewidywał wysokich obrotów, to obowiązek ewidencji za pomocą kasy powstałby po upływie dwóch miesięcy następujących po miesiącu (w omawianym przypadku – styczniu), w którym limit został przekroczony (tj. od 1 kwietnia).
Podstawa prawna
Par. 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia ministra finansów z 29 listopada 2012 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji za pomocą kas rejestrujących (Dz.U. poz. 1382).