Przedsiębiorca może się spotkać z odmową zwrotu wydatków za kasę fiskalną, jeśli chce otrzymać przelew na inne konto niż to podane w centralnej ewidencji działalności gospodarczej.
Ulga na zakup urządzenia fiskalnego / Dziennik Gazeta Prawna
Podatnicy mają prawo do zwrotu części wydatków na zakup pierwszej kasy. Jednak problem pojawia się w przypadku przedsiębiorców, którzy nie muszą rozliczać VAT, tj. płacić ani odliczać podatku od zakupów, bo są z niego zwolnieni (np. ze względu na małe obroty – do 150 tys. zł) lub wykonują wyłącznie czynności zwolnione od VAT. Wtedy, aby otrzymać refundację, muszą złożyć do urzędu wniosek. Te jednak odmawiają im zwrotu pieniędzy, jeśli we wniosku wpiszą inne konto bankowe niż to, które zostało podane do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). – Przecież żaden z przepisów o VAT tego nie wymaga – dziwi się nasz czytelnik, który znalazł się w takiej sytuacji.
Prawo do otrzymania zwrotu pieniędzy za zakup pojedynczej kasy fiskalnej w wysokości 90 proc. ceny netto, ale nie więcej niż 700 zł wynika z ustawy o VAT (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) oraz z przepisów wykonawczych ministra finansów.

Różna praktyka

Izba Skarbowa w Zielonej Górze potwierdza, że ani ustawa o VAT, ani przepisy rozporządzenia ministra finansów z 27 grudnia 2010 r. w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących (Dz.U. z 2013 r. poz. 163) nie uzależniają zwrotu pieniędzy od rachunku wskazanego w CEIDG. Izba przytacza par. 4 ust. 3 pkt 3 tego rozporządzenia, z którego wynika, że do wniosku należy dołączyć informacje o numerze rachunku bankowego podatnika lub jego rachunku w SKOK, na który należy dokonać zwrotu. Innych przepisów w tym zakresie nie ma.
Takie stanowisko fiskusa nie jest jednak jednolite.
Jak mówi Tomasz Szymański, dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi, urząd skarbowy zwraca ulgę za zakup kasy na rachunek bankowy podatnika, ale tylko taki, który został zgłoszony w CEIDG. Dodaje, że gdy konto wskazane przez podatnika nie będzie się zgadzać z rachunkiem wskazanym we wniosku i występującym w bazie urzędu, to wtedy wzywa podatnika do aktualizacji informacji w CEIDG, czyli dopisania lub zgłoszenia nowego konta. Dyrektor łódzkiej izby wyjaśnia również, że w razie braku kontaktu z podatnikiem (np. gdy ten nie odbiera telefonów lub korespondencji) urząd może odmówić zwrotu pieniędzy z uwagi na niedopełnienie formalności wynikających z przepisów, tj. art. 11 ustawy o VAT oraz par. 4 rozporządzenia ministra finansów w sprawie odliczania i zwrotu kwot.

Bezpiecznie wpisać

Praktyka urzędów skarbowych jest więc różna. Podatnicy, którzy nie zgadzają się z odmową i nie zaktualizują danych o kontach bankowych w CEIDG, muszą się liczyć z tym, że ich wniosek o ulgę za zakup kasy pozostanie bez rozpatrzenia. W takiej sytuacji mogą złożyć skargę na bezczynność organu. Pytanie tylko, czy czas oczekiwania na rozpatrzenie takiej skargi oraz ewentualne dochodzenie swoich racji w sądzie są adekwatne do kwoty, o którą walczy podatnik.
Andrzej Pośniak, partner w kancelarii CMS Cameron McKenna, potwierdza, że przepisy nie są jasne, a urzędy różnie podchodzą do tego zagadnienia.
Jednak wskazuje, że zgodnie ze wspomnianym rozporządzeniem z 27 grudnia 2010 r. zwrotu kwoty stanowiącej koszt zakupu kasy fiskalnej dokonuje się na rachunek bankowy podatnika.
Natomiast wszystkie konta, które podatnik wykorzystuje do działalności (w przypadku podatników PIT) muszą być zgłoszone do CEIDG. Dodatkowo wskazuje się rachunki bankowe, za których pośrednictwem rozliczane są podatki.
– Zwrot wydatków na zakup kasy fiskalnej dotyczy właśnie działalności – podkreśla Andrzej Pośniak.
Ostrzega też, że nieujawnienie przez podatnika informacji o wszystkich rachunkach bankowych wykorzystywanych przez niego przy prowadzeniu działalności gospodarczej może narazić go na odpowiedzialność karnoskarbową. Konto, na które przelewany jest zwrot, powinno więc zostać zgłoszony do ewidencji.
Wątpliwości co do zgodności rachunku bankowego nie ma w przypadku czynnych podatników VAT, którzy zwrot wydatków za zakup kasy otrzymują w postaci zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym. W tym przypadku izby skarbowe są zgodne. Taki przelew jest realizowany na rachunek bankowy podatnika w banku lub SKOK wskazanych w zgłoszeniu identyfikacyjnym NIP.